Algemeen
Agenda
Actueel
Ouder Nieuws
Monumenten
Lisse Toen
Historie
Publicaties
Buurten
Activiteiten
Lokale bladen
Geschriften
Raaphorst

Sponsors
Links
Juli 2011 Nieuwsflits

Sloop Oude Openbare Lagere school en Raadhuispleinplan

Helaas heeft de rechtbank op 11 mei 2011 het beroep van het landelijk Cuypersgenootschap van architecten (ondersteund door de Ver.Oud Lisse), tegen het niet aanwijzen van de oude Openbare Lagere School (OLS) als gemeentelijk monument afgewezen.(zie ook de Nieuwsflits in ons Nieuwsblad april 2011).
Dit voor Lisse zeer markante schoolgebouw uit 1885 werd door de Stichting Dorp Stad en Land (DSL) in haar Monumenteninventarisatie project in 2005 als monumentwaardig aangemerkt. Iets waar de Monumentencommissie van Lisse mee instemde.
De gemeente vindt echter dat het gemeentelijk belang bij de herontwikkeling van het Raadhuisplein de sloop van de OLS rechtvaardigde en wil daarom niet de OLS als Gemeentelijk monument aanwijzen.
De rechtbank stemde helaas met deze gemeentelijke afweging in, waardoor indirect toestemming is verleend voor de reeds in juli 2010 verleende sloopvergunning.

Tijdens de inspraakavond op 28 januari 2011 werd door de voorzitter van Ver.Oud Lisse ook commentaar geleverd op de zeer moderne vormgeving van het getoonde nieuwe Raadhuispleinplan (in tegenstelling tot de fraaie klassieke vormgeving in het vorige plan van Hans van Egmond).
Zo’n moderne uitstraling vindt Ver.Oud Lisse niet passend in ons oude centrumgebied met 2 monumentale kerken er pal naast! Iets waar andere raadsleden later in de raadscommissies ook opmerkingen over maakten..

Omdat de vrijkomende ruimte kansen biedt om er de Digros te huisvesten, gaf weth.Brekelmans aan dat hier bij voorkeur een gebouw in de stijl van het oude Hotel De Witte Zwaan zou worden gebouwd. Dat zou een kwaliteitsimpuls aan het Vierkant geven, met een knipoog naar het verleden. Ook heeft het College in de kadernota 2012 aangegeven een tweede laag voor openbare parkeerplaatsen onder de grond te kunnen aanbrengen. Over de kosten (ca.4-5 miljoen euro) zal de gemeenteraad zich nog moeten buigen. Hoe het plan er definitief uit gaat zien wachten we dus af. De bedoeling is dat de bestemmingsplanprocedure nog dit jaar zal starten, zodat het plan in 2012 definitief kan worden goedgekeurd en de bouw in 2013 kan beginnen en twee jaar later afgerond kan zijn.

April 2011 Nieuwsflits

Verzoek tot aanwijzing van Gemeentelijk monument van de oude Openbare Lagere School (OLS) door het Cuypersgenootschap

De Vereniging Oud Lisse heeft het (eerder door de Gemeente Lisse afgewezen verzoek) tot aanwijzing van de OLS tot gemeentelijk monument op 14 februari 2011 bij de rechtbank ondersteund. Het landelijk Cuypersgenootschap van restauratie architecten, dat eerder door de Gemeente Lisse niet als belanghebbende werd erkend, heeft het verzoek tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van deze markante oudste school van Lisse, daterend uit 1885, ingediend om de om economische redenen beoogde sloop van deze school te voorkomen.

Bij de rechtbank werd aangevoerd dat de Gemeente Lisse niet nader gemotiveerd heeft waarom van het duidelijke advies van de Monumentencommissie van januari 2008 en het Monumentenbeleidadvies van Dorp Stad en Land (DSL) van november 2007, om de school tot monument aan te wijzen, is afgeweken.

Ook werd aangegeven dat de planning van het Raadhuispleinplan nog lang niet concreet is en dat eerder juist door het College was aangegeven dat het behoud van de school meegenomen zou worden bij de Raadhuisplanontwikkeling door de projectontwikkelaar. Uitspraak volgt.

Jan. 2011 Nieuwsflits
Beroep tegen afgewezen verzoek tot aanwijzing van Gemeentelijk monument van de oude OLS

In de vorige nieuwsbrief van oktober 2010 is meegedeeld, waarom de Ver.Oud Lisse tegen de op 8 juli 2010 plotseling afgegeven sloopvergunning voor het pand Heereweg 251-253,de oude Openbare Lagere School (OLS) bezwaar heeft gemaakt. De bezwaren van de Ver.Oud Lisse, maar ook die van de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap tegen de afgegeven de sloopvergunning zijn op de hoorzitting van 2 september 2010 toegelicht. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de status van de sloopvergunning maar de bezwaren zullen waarschijnlijk ongegrond worden verklaard omdat de school nog geen status heeft. Verder procederen tegen deze sloopvergunning heeft dan ook geen zin, zolang de school geen monumentenstatus heeft.
Daarom heeft De Ver.Oud Lisse het verzoek van Cuypers Genootschap van architecten om aanwijzing van de oude OLS tot gemeentelijk monument ondersteund. In eerste instantie werd dit verzoek door het College niet ontvankelijk verklaard, omdat het college dit landelijke genootschap niet als belanghebbende erkende in de lokale zaken. De rechtbank heeft in haar uitspraak van 16 juni 2010 het Cuyersgenootschap echter wel als belanghebbende erkend.
Desondanks heeft het college van B&W alsnog op 10 augustus 2010 het verzoek van het Cuypersgenootschap tot aanwijzing van gemeentelijk monument afgewezen. Het Cuypersgenootschap ging op19 oktober 2010 tegen afwijzing in beroep. Wordt vervolgd!

Okt. 2010 Nieuwsflits
Het Cuypersgenootschap van restauratiearchitecten is ontvankelijk verklaard in haar bezwaar tegen de Gemeente Lisse m.b.t. het niet aanwijzen van de panden Heereweg 14 (Wildlust) en Heereweg 251-253 (de oude openbare school) als gemeentelijk monument.

In 2008 werden deze panden door het toenmalige College van de DSLlijst van aan te wijzen gemeentelijke monumenten gehaald. Hiertegen maakten de Vereniging Oud Lisse en ook de Monumentencommissie bezwaar. Hoewel de MON cie deze panden positief waardeerde negeerde het college dit advies. Het Cuypersgenootschap diende toen een offi cieel bezwaar in tegen het niet aanwijzen van deze panden, hierin ondersteund door de Vereniging Oud Lisse.
Het College verklaarde het bezwaar van het Cuypersgenootschap echter niet ontvankelijk en was van mening dat het landelijk opererende Cuypersgenootschap zich niet mag bemoeien met interne aangelegenheden zoals het voordragen van panden op de gemeentelijke monumentenlijst en wees op jurisprudentie van de Raad van State. Het Cuypersgenootschap ging tegen deze beslissing in beroep. Helaas is het Cuypersgenootschap geen voorlopige voorziening aangegaan bij de rechtbank tegen de sloop van Wildlust, omdat inmiddels de villa is gesloopt ten behoeve van de aanleg van de rotonde, maar de oude openbare school uit 1885 staat er nog…! De rechtbank ‘s-Gravenhage heeft nu op 16 juni 2010 uitspraak gedaan in deze zaak en heeft de beslissing van de gemeente Lisse vernietigd. De oud wethouder Guus Mesman heeft in het Leidsch Dagblad van 22 november 2008 het Cuypersgenootschap notabene bestempeld als “klaagclub” en het genootschap als voorbeeld genomen om te voorkomen dat dergelijke “klaagclubs” zich met gemeentelijke ontwikkelingen mogen bemoeien!

Door deze perspublicatie is het genootschap destijds in een kwaad daglicht gesteld en heeft het schade gebracht aan de reputatie van het Cuypersgenootschap. Het genootschap verzoekt dan ook dringend dat de gemeente Lisse en in het bijzonder oud-wethouder Mesman hun excuses aan zullen bieden waarbij de door de gemeente gedane uitspraken in de pers worden teruggenomen. Met name de associatie dat het genootschap vergeleken wordt met “klaagclubs” dient te worden gecorrigeerd. Met andere gemeenten zoals Katwijk, Wassenaar en Voorschoten heeft het Cuypersgenootschap wel een goede relatie opgebouwd. Daarnaast is het genootschap ook actief binnen de overige gemeenten in de Duin- en Bollenstreek.
Het bestuur van het Cuypersgenootschap is blij met deze uitspraak en zal contact opnemen met het gemeentebestuur voor nader overleg tot herstel van de verstoorde verhoudingen en over de toekomst van de oude openbare school, Heereweg 251-253, die door de Monumentencommissie en ook door de Vereniging Oud Lisse wordt bestempeld als mogelijk toekomstig gemeentelijk monument. Wordt vervolgd!

Jan. 2009 Nieuwsflits
Status aanwijzing gemeentelijke monumenten
De aanwijzingsprocedure van gemeentelijke monumenten , die begin 2008 gestart is met de door Dorp, Stad en Land (DSL) en de Monumentencommissie geadviseerde en de door VOL voorgedragen lijst van te herwaarderen gemeentelijke monumenten nadert nu de eindfase.

Eind 2008 waren er 74 panden definitief tot monument aangewezen. Wanneer daar de al 17 bestaande gem.monumenten bij opgeteld worden, geeft dit een totaal van 91 definitief aangewezen gemeente- en rijksmonumenten (incl. 35 Rijksmonumenten). M.b.t. 8 panden loopt nog een beroepsprocedure, omdat de eigenaren tegen de definitieve aanwijzing tot gemeentelijk monument in beroep zijn gegaan.

In de procedure is het merendeel van de DSLen door de MON cie en ook door VOL geadviseerde monumenten (waarderingscore>14) voorgedragen tot monument, behalve enige panden die om politieke redenen door het College niet zijn aangewezen (o.a. Villa Wildlust , Heereweg 191 en de oude Openbare School) . Tevens is DSL nog bezig met nader onderzoek van enkele door de VOL ter herwaardering aangevoerde panden.

Het landelijk Cuypers genootschap van architecten is een beroepsprocedure aangegaan tegen het door het College niet ontvankelijk verklaren van hun bezwaar tegen het niet aanwijzen van de villa Wildlust en de oude Openbare School tot gemeentelijk monument. De door het College aangevoerde reden was dat het landelijk Cuypers genootschap geen belanghebbende mbt de sloop van deze lokale panden. Het Cuypers genootschap heeft echter al meerdere malen in verschillende gemeenten met positief gevolg bezwaren ingediend tegen de voorgenomen sloop van panden en is daarom tegen deze niet ontvankelijk verklaring in beroep gegaan. Wordt dus vervolgd!

Juli 2008 Nieuwsflits
Van de 60 voorgedragen panden zijn er 2 niet aangewezen als gemeentelijk monument. Dat is de Openbare Lagere School, Heereweg 251 en villa Wildlust. Het Cuypergenootschap en de VOL hebben verzocht deze panden alsnog op de lijst te plaatsen

Copyright © Vereniging Oud Lisse
laatst gewijzigd 21 februari 2017