Keukenhof 11 – Schaapskooi

De schaapskooi met riet gedekt op het kruispunt van Loosterweg- Noord en de Stationsweg. Deze kooi uit de 19e eeuw is in 1992 herbouwd.

Kadasternummer: C-3306.

Monumentnummer: 511417.

Aan de overzijde van de Stationsweg staat een op cirkelvormige grondslag opgetrokken schaapskooi van boomstammetjes onder een rieten dak, oorspronkelijk vermoedelijk daterend uit het begin van de 20ste-eeuw doch in ca.1992 geheel vernieuwd. Voorbeeld van een in rustieke trant uitgevoerde schaapskooi passend in een landschappelijke aanleg. De schaapskkoi is van belang vanwege het materiaalgebruik en als voorbeeld van landelijke rustieke bouwkunst.

In de serie Briljante Lissers: Professor Wander Johannes de Haas (1878-1960)

door A. de Koning

29 oktober 2018

In de serie Briljante Lissers: Professor Wander Johannes de Haas (1878-1960)

Wander Johannes de Haas, natuurkundige, geboren in Lisse op 2 Maart 1878 en overleden in Bilthoven op 26 April 1960. Zoon van Albertus de Haas, hoofd van de Middelburgse Rijksleerschool, en Maria Efting. Gehuwd op 22 December 1910 in Leiden met Geertruida Luberta Lorentz, geboren in 1885 in Leiden, dochter van Hendrik Antoon Lorentz en Aletta Catharina Kaiser. Uit dit huwelijk werden 2 zoons en 2 dochters geboren.

De Haas doorliep de lagere school en de HBS te Middelburg en ving in 1895 een studie voor kandidaat-notaris aan. Na van het examen twee van de drie onderdelen te hebben afgelegd en enige tijd werkzaam te zijn geweest op een notariskantoor, besloot hij alsnog natuurkunde te gaan studeren, waartoe het vereiste staatsexamen werd afgelegd. In 1900 begon zijn studie te Leiden.
Van 1905 tot 1911 was De Haas als assistent verbonden aan het natuurkundig laboratorium bij H. Kamerlingh Onnes en J.P. Kuenen. Ondertussen legde hij op 10 maart 1910 het doctoraal examen af.
Van 1911 tot 1913 werkte hij als assistent bij prof. H.E.J.G. du Bois op het Bosscha-Laboratorium in Berlijn. In deze periode vond op 11 juli 1912 zijn promotie bij Kamerlingh Onnes plaats op een proefschrift, getiteld Metingen over de compressibiliteit van waterstof, in hel bijzonder van water stofdamp bijen beneden het kookpunt. In dat zelfde jaar heeft De Haas, samen met P. Drapier een vernuftige methode bedacht voor de bepaling van de diamagnetische susceptibiliteit van water. Het resultaat behoort tot de standaardbepalingen van deze grootheid. Van 1913 tot 1915 werkte hij als ‘wissenschaftlicher Mitarbeiter’ aan de Physikalisch Technische Reichsanstalt, eveneens in Berlijn.

In verband met de Eerste Wereldoorlog verliet De Haas Duitsland en werd in het cursusjaar 1915-1916 leraar in de natuurkunde aan de HBS en het gymnasium te Deventer. In 1916 kwam daarop de aanstelling tot conservator aan het natuurkundig laboratorum van Teyler’s Stichting in Haarlem, waar prof. H.A. Lorentz toen curator was.

Reeds in 1915 begon De Haas met Einstein een onderzoek, dat het bewijs moest leveren van het bestaan van de moleculaire stroompjes van Ampère, aanleiding gevende tot permanente moleculaire magneetjes. Deze proeven leidden tot wat tegenwoordig het Einstein-De Haas-effect wordt genoemd. Doordat met het magnetisch moment, het gevolg van een rondlopend stroompje, noodzakelijkerwijze ook een mechanisch draaimoment moet zijn verbonden, zal een ferro- of paramagnetische stof, waarvan het magnetisch moment verandert, ook een hiermee evenredige impuls-momentverandering ondergaan; bij de betreffende proef wordt een cilindertje van de magnetische stof opgehangen in een wisselend magneetveld evenwijdig aan de cilinderas.
Als gevolg hiervan gaat het cilindertje schommelingen om de as uitvoeren in hetzelfde ritme als het wisselende veld. Om dit zeer zwakke effect waarneembaar te maken diende de frequentie van het wisselende veld gelijk te worden genomen aan de eigen torsieslingertijd van het cilindertje aan zijn ophangdraad. Naar aanleiding van deze subtiele proeven werd door de Weense Academie van Wetenschappen in 1917 aan Einstein en De Haas de Baumgärtnerprijs verleend.

In hetzelfde jaar werd De Haas benoemd tot hoogleraar in de theoretische en toegepaste natuurkunde aan de Technische Hogeschool in Delft, waar hij zijn ambt aanvaardde met een rede over Het magnetisme. Een professoraat aan de Universiteit van Groningen werd in 1922 aanvaard met een oratie, getiteld Grepen uit den ontwikkelingsgang der atoomtheorie.
Op grond van zijn wetenschappelijke werk werd hij op 23 mei 1922 gekozen tot lid van de afdeling natuurkunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en in 1923 tot lid van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. Op 3 december 1924 volgde zijn ordinariaat in de natuurkunde en de meteorologie aan de Leidse Universiteit met een intreerede over Electrische en andere stroomen.

Als opvolgers van Kamerlingh Onnes en Kuenen hebben De Haas en de in 1923 benoemde W.H. Keesom tot na de Tweede Wereldoorlog het – sinds 15 maart 1932 (ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming van de grote magneet van het laboratorium) naar Kamerlingh Onnes genoemde natuurkundig laboratorium geleid. Het werd in twee afdelingen gesplitst: afdeling I onder Keesom met voornamelijk thermodynamische onderzoekingen en afdeling II onder De Haas, waar hoofdzakelijk werd gewerkt aan elektrische en magnetische verschijnselen. Tot 1923 was Leiden de enige plaats ter wereld waar helium vloeibaar kon worden gemaakt en de ermee te bereiken zeer lage temperaturen beschikbaar waren. Kamerlingh Onnes en daarna zowel Keesom als De Haas hebben op voortreffelijke wijze van de mogelijkheden gebruik gemaakt en op vele gebieden der lage temperatuur fysica prachtig pionierswerk verricht. Ook kwamen vele buitenlandse geleerden onderzoekingen verrichten in Leiden, dat zodoende een centrum werd van het natuurkundig onderzoek bij lage temperaturen. De Haas behoorde in de eerste helft van deze eeuw, ondanks zijn zwakke gezondheid (o.a. verbleef hij al voor de Eerste Wereldoorlog geruime tijd in een sanatorium in Putten), tot de belangrijke lage temperatuur fysici.

Hoewel het hier niet de plaats is om uitgebreid in te gaan op het wetenschappelijk onderzoek van De Haas, moeten er toch enkele opmerkingen over worden gemaakt, o.a. om uit te doen komen, van welk een opmerkelijke gevarieerdheid dit was. Hoewel het werk vrijwel steeds werd verricht in samen werking met een of meer medewerkers, buitenlandse onderzoekers of leerlingen, van wie de bijdrage soms van overwegende, soms van ondergeschikte aard was, moet zijn eigen invloed zeker niet worden onderschat. Hij wist zijn medewerkers te inspireren en door zijn opmerkingen tot resultaten te leiden, die zonder zijn fysisch inzicht waarschijnlijk niet zouden zijn verkregen.
De namen van deze medewerkers zullen hier op een enkele na niet worden genoemd; zij kunnen in de publikaties worden gevonden. Vele onderzoekingen werden verricht op het gebied van het magnetisme. De paramagnetische metingen gaven een duidelijker beeld dan tevoren over de atoombouw en de wisselwerking der magnetische momenten der ionen in kristallen met hun omgeving. Deze onderzoekingen leidden o.a. in 1932 tot de proeven over adiabatische demagnetisatie, samen met E.C. Wiersma, volgens een door P.J.W. Debije en W.F. Giauque aangegeven methode. Bij deze proeven werden temperaturen verkregen in het millikelvin gebied. Gedurende enkele jaren werden deze bijzonder lage temperaturen alleen in het laboratorium van De Haas gerealiseerd. Hierbij werden weer diverse eigenschappen der betreffende zouten onderzocht. Zeer sterke, kort durende magneetvelden werden door kort durende stromen verkregen. Magnetisatie van paramagnetische verbindingen geeft aanleiding tot magnetorotatie, draaiing van het polarisatievlak van een lineair gepolariseerde lichtstraal. Prof. J. Becquerel uit Parijs heeft samen met De Haas vele zeer nauwkeurige metingen op dit gebied verricht. Zo werd de theoretisch voorspelde evenredigheid tussen paramagnetische susceptibiliteit en magnetorotatie (constante van Verdet) bevestigd. Samen met de Russische fysicus L. Schubnikow werd de invloed van een magneetveld op de weerstand van bismut, o.a. in afhankelijkheid van de richting van dit veld, onderzocht (Schubnikow-De Haas-effect). Deze metingen hingen ook samen met het zoeken naar relaties tussen elektrisch geleidingsvermogen en diamagnetische susceptibiliteit. Op het gebied van het diamagnetisme werd het De Haas-Van Alphen-effect gevonden, nog altijd van veel belang voor het inzicht in de elektronenstructuur der metalen. Bij de warmtegeleiding was het mogelijk in bismut de bijdragen van de elektronen en het rooster te scheiden met behulp van een magnetisch veld en werd o.a. het vormeffect gevonden.
Bij de elektriciteitsgeleiding werd bij een aantal metalen een minimum in de weerstand aangetroffen, tegenwoordig bekend als Kondo-effect naar degeen die een theoretische verklaring gaf. Veel onderzoekingen werden ook verricht in het gebied van de supergeleiding, o.a. de indringing van een magnetisch veld in supergeleiders. Met duurproeven van een aantal dagen over de sterkte van een kringstroom resp. van de diamagnetische susceptibiliteit werd de maximaal mogelijke waarde van een eventuele weerstand van een supergeleider resp. van de elektronen in hun banen in bismut tot een uiterst lage waarde teruggebracht.

De Haas’ wetenschappelijke kwaliteiten vonden zowel in binnen- als buitenland erkenning. Zo werd hij in 1921 en 1930 uitgenodigd voor het Solvay Congres en in 1932 om als ruilhoogleraar colleges te geven in Brussel, waar men hem de eremedaille van de Vrije Universiteit toekende. In 1934 ontving hij de gouden Rumford medaille van de Royal Society in Londen. De Haas was membre honorair van de Société française de physique. Als Scott lecturer hield hij in 1937 een aantal voordrachten aan de Universiteit van Cambridge. In dat zelfde jaar ontving hij ook zijn benoeming tot corresponderend lid van de Academie van Technische Wetenschappen van de Universiteit van Warschau en in het jaar daarop van de Franse Academie van Wetenschappen. Zijn voorkeur ging overigens niet uit naar grote wetenschappelijke bijeenkomsten, zoals congressen, die hij dan ook vrijwel nooit bezocht.

De Haas had een sterk gevoel voor humor en in het natuurkundig onderzoekingswerk speelde zijn intuïtieve visie een belangrijke rol. Zijn ideeën getuigden vaak van een grote oorspronkelijkheid. Dikwijls kwam hij op ongebruikelijke uren in zijn werkkamer om samen met een amanuensis allerlei onderzoekingen te doen. Maar hij liet zich nooit verleiden om onvoldoend geverifieerde metingen te publiceren. Ook t.a.v. de nauwkeurigheid van de onder zijn leiding door zijn medewerkers verrichtte metingen had hij een zeer kritische instelling en pas nadat allerlei fouten in bronnen waren nagegaan en de metingen eventueel waren herhaald om de reproduceerbaarheid te controleren, mocht tot publikatie worden overgegaan.

Zijn intuïtie bracht hem er o.a. toe, de Nederlandse regering in 1939 te adviseren, een hoeveelheid uraniumoxide, die op de markt verscheen, te kopen, welk advies werd opgevolgd. Gedurende de oorlog kon deze aankoop in een Delfts laboratorium verborgen worden gehouden en na de bevrijding werd hiermee de grondslag gelegd voor de Noors -Nederlandse samenwerking op het gebied van de kernenergie. Voor het ‘Joint Establishment for Nuclear Energy Research’ in Kjeller leverde Nederland het uranium, Noorwegen het zware water.

Gedurende de oorlog onderhield De Haas, enerzijds om iets over de activiteiten van de bezetters te weten te komen, anderzijds om zich een grotere bewegingsvrijheid, ook buiten Nederland, te verschaffen, relaties met de voor de Duitsers werkende organisatie Cellastic, die zich o.a. met de verrijking van uranium bezighield. Van deze bewegingsvrijheid heeft hij met zijn echtgenote gebruik gemaakt om via Zwitserland naar Engeland te ontsnappen. Na de oorlog veroorzaakte de ‘operation Cellastic’ ook voor De Haas enige opspraak. Hij diende zijn hoogleraarfunctie van 18 juni tot 19 oktober 1945 voor een nader onderzoek te staken, maar kon daarna tot zijn emeritaat op 20 september 1948 zijn ambt ongemoeid uitoefenen.

De waardering en bewondering, die De Haas ook na de oorlog ondervond, waren behalve aan zijn wetenschappelijke verdiensten mede aan zijn karakter en persoonlijkheid te danken. Ook buiten de natuurkunde had hij een zeer brede belangstelling. Zijn sociale bewogenheid kwam o.a. tot uitdrukking in zijn houding t.o.v. de leerlingen van de Leidse Instrumentmakerschool. Van 1926 tot 1951 was hij voorzitter van de Vereniging tot bevordering van de opleiding tot Instrumentmaker, die deze school beheert. Voor zijn gezin en ook voor degenen, die onder zijn leiding werkten had hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel; voor velen van zijn leerlingen trad hij niet slechts als leermeester, maar evenzeer als vriend en helper op.

Vanaf zijn studententijd heeft De Haas een zwakke gezondheid gehad en hij kon dan ook vaak niet op zijn laboratorium zijn. Maar hij was grenzeloos toegewijd aan de wetenschap, de Leidse Universiteit en vooral het Kamerlingh Onnes Laboratorium. Ook als hij ziek thuis was, bleven de problemen van zijn medewerkers – naar eigen zeggen – hem geen tien minuten uit zijn gedachten. Dat De Haas, ondanks zijn vele kwalen, zo veel wetenschappelijk werk van hoog niveau heeft kunnen doen, dankte hij ook aan de voortdurende zorgen van zijn vrouw. Om zijn warme, originele persoonlijkheid en zijn toewijding droegen zijn vele assistenten en leerlingen hem op handen.

Don Boscoterrein onherkenbaar

In 1951 werd de Don Boscoschool gebouwd in stijl van de Delftse School door  de 100 jaar geleden geboren archtiect Aad Paardekooper.  Het is geen gemeentelijk monument geworden door de vele aanpassingen.

Sporen van vroeger ( Lisser Nieuws)                                       

23 oktober 2018

door Nico Groen

Na de sloop en het kappen van bomen en struiken in 2016 leek er niet veel te gebeuren op het terrein van de voormalige Don Boscoschool. Tot deze zomer. De werkzaamheden werden voortvarend aangepakt. Eerst werd een nieuwe vaart gegraven in de vorm van een T, loodrecht op de Rijnsloot. De uitgegraven grond werd gebruikt om de rest op te hogen. Vervolgens werden de wegen ingemeten. Op het tracé is nu een flinke laag verharding aangebracht. Niets op het terrein herinnert meer aan de bebouwing van de Don Boscoschool, dat een uitgebreid scholencomplex voor speciaal onderwijs was.

In 1951 werd de Don Boscoschool gebouwd. Er werden toen 7 lokalen met een grote speelzolder gerealiseerd. Eigenlijk was de school in 1953 al te klein en werden er plannen gemaakt voor uitbreiding. In 1956 zijn er daarom een aantal lokalen bijgebouwd. In 1964 werd de school uitgebreid met een vleugel voor administratie, secretariaat e.d. Ook kwam er een motorisch therapielokaal bij. In 1982 startte er een renovatie, die in 1983 werd afgerond.

 Aad Paardekooper, 100 jaar geleden geboren

De school is gebouwd door het bekende architectenbureau Paardekooper en Barnhoorn uit Lisse, dat veel bouwwerken in Lisse heeft gerealiseerd. Paardekooper is precies 100 jaar geleden in 1918 geboren. Tijdens de eerste jaren na zijn opleiding was hij gefocust op de Delftse School. Later in zijn carrière  bouwde hij veel in de stijl van de Bossche School, zoals de Mariakerk.. De Delftse School stond van 1925 tot 1955 in de belangstelling van veel architecten. De naam Delftse School werd door architect J. Oud van de kunstenaarsgroep De Stijl in het leven geroepen en was gebaseerd op de ideeën van hoogleraar M. Molière uit Delft. Het was een reactie op de Amsterdamse School, die volgens Molière te decoratief was ingesteld.

Volgens de Delftse School lag schoonheid juist in eenvoud en was een goede harmonie tussen massa, ruimte en lichtval belangrijk. Architectuur moest nederig zijn en vooral niet opvallen. De functie van een gebouw moest tot uitdrukking komen in de vorm. Daarom werd ook een groot onderscheid gemaakt in de vormgeving van woonhuizen (simpel en ingetogen) en publieke gebouwen als stadhuizen en kerken, die juist monumentaal moesten zijn om hun functie te benadrukken. Kenmerkend voor de Delftse School is het gebruik van bakstenen en brede kozijnen. De architectuur van de Delftse School heeft de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog in sterke mate beheerst.

De eerste opzet voor de Don Boscoschool dateert van 1950, toen Paardekooper nog in de ban van de Delftse School was. Vandaar dat de school in deze stijl werd ontworpen.

Geen gemeentelijk monument

Stichting Dorp, Stad en Land uit Rotterdam is sinds 1929 actief op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed. DSL heeft onafhankelijke adviseurs voor ruimtelijke kwaliteit en erfgoed in dienst. In 2007 heeft DSL alle relevante gebouwen in Lisse bekeken  in opdracht van de Gemeente Lisse nadat de Cultuur-Historische Vereniging ‘Oud Lisse’ hierop had aangedrongen. DSL beoordeelde relevante gebouwen die in aanmerking konden komen te worden voorgedragen als gemeentelijk monument. De Don Boscoschool was echter niet monumentwaardig door de vele uitbreidingen en renovaties, die niet in de stijl van het oorspronkelijk gebouw waren uitgevoerd.

De Delftse School gebruikte veelal bakstenen bij de bouw. Foto Wim Bosch

 

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 3 Zomer 2018

Redactie Bij de voorplaat Door de RAF werden in 1945 gedetaileerde  luchtfoto’s gemaakt. Zij zjn digitaal beschikbaar in een zeer hoge resolutie. De voorpagina geeft een overzicht van het centrum van Lisse.
Nieuwsflitsen Restauratie oude school De vergunning als woonbestemming voor de school is afgegeven. Nu wordt er vooortvarend gerenoveerd. De eigenaren willen de monumentale sfeer behouden.
Nieuwsflitsen In memoriam Joop Abeling Architect Abeling was tot 2016 lid van de Monumentencommissie namens de VOL. Hij is 84 jaar geworden.
Nieuwsflitsen Sypensteyn De grenspaal van Sypesteyn aan de Essenlaan is opgenomen op de website van Kasteel Sypesteyn in Nieuw Loosdecht.
Nieuwsflitsen Patronaatsgebouw 100 jaar Het patronaatsgebouw is in 1918 gebouwd voor de RK Volksbond. Nu is dansschool Welkom er gevestigd.
Nieuwsflitsen Website-story De Nieuwe website van de VOL is online.
Brouwer, L. Van ver gekomen: De Poolse roots van Jozef Rudz De Poolse roots van Jozef Ruds worden beschreven. Hij heeft 40 jaar bij openbare werken in Lisse gewerkt. Zijn vader was voor zijn geboorte naar Nederland gekomen. Het wel en wee van zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog komt aan de orde.
Boogerd, D. VOLwerk: wat we doen en niet kunnen laten In deze nieuwe rubriek komt fotoshoppen van oude, erg onduidelijke foto’s aan de orde.
Redactie Bij de hartpagina Deze luchtfoto van de Nachtegaal en omstreken is uit 1926.
Redactie Scholen Poeleway en Tweemaster Diverse foto’s uit de tijd van meester Kingsma. De foto’s varieren van 1901 tot 1939.
Floorijp, D. en J. Harren Herberg aan de Heerweg Heereweg 191 was het oudste gebouw in Lisse en is een paar jaar geleden helaas gesloopt. Ooit stond hier Herberg Coning van Bohemen op deze plaats. De geschiedenis en de bewoners worden bsproken.
Floorijp, D. Boelhuis in de pastorie 1612 Dominee Gilbertus Ophenium stond in Lisse van 1604 tot 1610. De inventarislijst van zijn bezittingen wordt weergegeven.
Foorijp, D. Waardepapieren drogen op Ter Specke In tijd van oorlog een plunderingen werden munten en waardepapieren voor de veiligheid begraven. Zo was een koffer met waardepapieren begraven van de erfgenamen van Gerard van der Laen in 1567. Na opgraving van de koffer bleken de paieren voor een deel erg nat e zijn. Zij werden op Landgoed Ter Specke gedroogd.
Boogerd, D. Wat ligt er onder het grastapijt Luchtfoto’s van de Poelpolder na de zeer droge zomer van 2018 geven merkwaardige droge plekken in de weilanden bij het Geriefbosje van Langeveld. De schrijver suggereert dat hiet mogelijke bebouwing of iets dergelijks gestaan heeft. Het is in de buurt van donjon Dever.
Grimbergen, R. In bloembollenland: Anna van Gogh-Kaulbach Anna (1869-1960) woonde in Lisse tot 1903 in het pand Heereweg 296. Zij schreef in 1904 een boek met de titel ‘In het bloembollenland’. Het speelt in de Bollenstreek en beschrijft op een eenvoudige manier de bollenteelt
Wie weet raad Bevrijdingsfeest Op een pantstervoertuig op ’t Vierkant zitten Lissers. Wie zijn dit?
Wie weet raad Tour de Lisse 1964 Op 2 foto’s staande winnaars van Tour de Lisse van rond 1964. Wie staan er op?
Wie weet raad Goemans&Visser Bij de foto staat dat die in Lisse genomen is. Dat klopt niet. Het is in Hillegom.

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 2 Lente 2018

Bij de voorplaat De Korenmolen
Prince, E. Bestuurlijk zaken De toekomst van de Vergulde Zwaan wordt besproken. Aan de orde komen; taxatie, asbestsanering en financiële  ondersteuning. Veel digitaal archiefmateriaal wordt opgeslagen op de NAS, een soort intranet, benaderbaar voor de vrijwilligers voor de VOL.
Nieuwsflitsen Verdwenen straatbeeld keert terug Op het parkeerterrein van de Haven komt een bronzen beeld van Frans en Truus van der Veld met als titel ‘De bollenreiziger’.
Nieuwsflitsen Kadastrale archieven Het kadaster is een bron van informatie voor onderzoekers. Alle gegevens zijn digitaal gemaakt. Om die gegevens toegankelijk te maken, is de Kadaster Archiefviewer ontwikkeld . De vrijwiligers van de VOL kunnen daar gebruik van maken.
Nieuwsflitsen Vrijwilliger van het jaar 2018 De zolder van de VOL is helemaal verbouwd tot archiefruimte voor de VOL. Gert Imanse was de opper, die alles regelde en veel deed tijdens de verbouwing. Hj is terect vrijwiller 2018 van de VOL geworden.
Nieuwsflitsen Erepenning De jaarlijke erepenning voor renovatie of onderhoud van een historisch pand werd in 2018 uitgereikt aan Het gerenoveerde Hofje van Six.
Nieuwsflitsen Boekwerk groot onderhoud 2017 Van de renovatie van het Hofje van Six heeft Laura Bemelman een boek gemaakt met vele foto’s van Conny van der Eijk.
Nieuwsflitsen nieuwe Erfgoedcommissie van Lisse de Erfgoedcommissie  komt i.p.v. de Monumentencommissie.Zij krijgen naarst gebouwen ook iets te zeggen over de omgeving en cultuurhistorie en archeologie. De Erfgoecommissie is eind 217 geinstaleerd met maar 3 personen, i.p.v. de door de VOL voorgestelde 4 a 5 personen. De VOL vind dit jammer.
Brouwer, L. Van ver komen (1) De Poolse roots van Jozef Ruds worden beschreven. Hij heeft 40 jaar bij openbare werken in Lisse gewerkt. Zijn vader was voor zijn geboorte naar Nederland gekomen. Het wel en wee van zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog komt aan de orde.
Floorijp, D. Een generaal op Berkhout De bewoningsgeschiedenis van Huize Berkhout wordt beschreven.Het huis lag waar waar nu woonzorgcetrum Berkhout is gevestigd. De generaal was J.A. von Barner. Hij koopt Berkhout in 1722.
Redactie Bij de hartpagina Van een foto uit ca. 1930 is in 1965 een schilderij gemaakt door Piet Horsman. De foto staat in de hartpagina.
Veld, A. in ‘t. Sint Isidorus, de bloemistknechts-vereeniging (2) De eerste neutrale arbeidsorganisatie Flora werd in 1900 opgericht. Later wrd ookeen katholieke arbeidersorganisatie Sint Isidorus opgericht. De arbeisonlusten inde bollenteelt wordt beschreven.
Veld, A. in ‘t. Hollands Glorie’ 1949 Lisse De middenstandsbeurs ‘Hollands Glorie’ was in 1949 de eerste na de oorlog. De problemen rond de organisatie komen aan de orde.
Boogerd, D. en A. Heus Daar bij die molen.Stukje Lisse in Nieuw-Zeeland. Sientje en Cor Slobbe emigreerden begin vijtiger jaren naar Nieuw-Zeeland. Na zijn pensionering bouwde hij een molen, Die lijkt op de korenmolen van Lisse. Hij woonde oorspronkelijk op Vreeburg.
Wie weet raad Kraters aan de Oude Heereweg Op een vraag over 4 kraters bij Rotteveel aan de Oude Heereweg wordt gemeld dat het een batterij flakafweer met 4 eenheden was.
Wie weet raad Waar is deze foto met 2 meisjes genomen? Een foto uit het herfstnummer van Tobien staan 2 meisjes met een bollenschuur op de achtergerond. Het blijkt dat deze foto aan de Wasbeeklaan in sassenheim stond
Wie weet raad Wie staat er op de foto? Voor fietsenwinkel ‘De kattekop’  staan diverse mensen op de foto naar aanleiding van een huwelijk op 21 januari 1938.
Wie weet raad Wie staat er op de foto? wie staan er op de foto, gemaakt op de kermis rond 1950.
Rectificatie Reactie op een foto uit het winternummer 2018 Diespitten is geen 3 steken diep, maar 2 steken diep en een schuim.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 1 Winter 2018

Bij de voorplaat Dever in wintertooi. Een kleurenfoto uit beeldbanklisse.nl Een mooie foto van ’t Huys te Lisse, de donjon D’Ever. Het slot is 40 jaar geleden gerenoveerd.
Nieuwsflitsen De vijftiende Zwarte Tulp Prijs voor de Vergulden Zwaan De Zwarte Tulp Prijs was voor ons verenigingsgebouw De Vergulde Zwaan vanwege het onderhoud en herbestemming.
Nieuwsflitsen Lezing over Sporen van Six in Lisse met een voorpublicatie Er wordt door de VOL onderzoek gedaan naar de familie Six in Lisse. Wat er tot nu toe gevonden is, is gepubliceerd in een voorpublicatie.
Nieuwsflitsen VOL telt nu 400 leden Het ledental is het afgelopen jaar met bijna 50 leden toegenomen.
Nieuwsflitsen Verdieping Vergulde Zwaan in gebruik genomen Bijna het hele archief van de VOL is naar de aangepaste zolderverdieping verhuisd.
Nieuwsflitsen Themamiddag over Ernst Krelage Maarten Timmer heeft een lezing gehouden over Ernst H. Krelage. Kelage was een vooraanstaand persoon in de bblembollenbranche rond 1900.
Nieuwsflitsen Bert Kölker overleden Bert Kölker is overleden. Hij heeft veel voor de VOL gedaan. Hij schreef het boek over ‘Grenspalen in Lisse’ en  ‘Kroniek van de Lisser Timmerman en Molenmaker Cornelis van der Zaal’. Hij is 87 jaar geworden.
Nieuwsflitsen Even stilstaan bij Leo van der Zon De voorzitter van het Corso van de Bloembollenstreek is plotseling overleden. Het was een bevlogen man voor de gemeenschap van de Bolenstreek.
Grimbergen, R. en A. Heus Van ver gekomen. Indië deel 2 Magda Guicherit woont in de van der Veldstraat. Magda is een telg uit een familie, die rond 1950 Indonesië ontvluchtte. De geschiedenis vóór die tijd wordt beschreven.
Floorijp, D. Herberg “Den Engel”, maar dan in Lisse Noord Op een kaart uit 1685 staat bij de Lisserbeek een herberg met de naam Den Engel.
Koning, A. de Het Heilig Sacrament Op de tweede dondedag na Pinksteren was het Sacramentsdag. In 1532 werd in de kerk van Leeuwenhorst een Sacramentshuis, het Allerheilige genaamd, gerealiseerd. Later werd dit verkocht aan de kerk in Hillegom.
Redactie Bij de hartpagina: Mijnenveger “Lisse” In 1956 is een schip te water gelaten met de naam ‘Lisse’.
Veld, A. in ‘t Sint Isidorus, De bloemistknechts-vereeniging In 1904 werd de onderafdeling Bloemistknechts St. Isidorus opgericht. Zij kwamen op voor de slechte omstandigheden van de bloemistknechten.
Veld, A. in ‘t Persoon, 100jaar vleeswarenfabriek. Persoon bestaat in 2018 100 jaar. Dit is een goede gelegenheid om de geschiedenis van het bedrijf voor het voetlicht te halen.
Wie weet raad Foto bollenveld met de Wilhelminastraat Op de foto staat huize Nooitgedacht aan de Wilhelminalaan. Een andere foto in het herfstnummer is genomen vanaf de Parklaan in Sassenheim. Het is een foto van een bollenveld langs de Industiekade.
Wie weet raad Foto van Leen Boogerd. Het is geen Boogaards. Flip van Hoven staat er op. Leen Boogerd woonde bij de Heul.
Wie weet raad Luchtfoto op de hoek Akervoordelaan/Oude Heereweg Op een luchtfoto bij de Engel staan 4 vreemde ronde objecten. Wie weet wat dit betekent.
Wie weet raad Foto van het front van de oude St. Agathakerk Dit schilderij is niet gemaakt door Gerbrand, maar door Gijsbert Slegtkamp. Op de inzet van de Agathakerk op De voorpagina van het vorige Nieuwsblad staan een koningsmantel en een kroon t.g.v. het vjftigjarig jubileum pastoor Van Vlasseveld.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 4 Herfst 2017

Bij de voorplaat Schilderij oude Agathakerk Gijsbert (geen Gerbrand, red.)  Slegtkamp schilderde de Agathakerk  van de voorkant in 1895. De kerkgangers komen net uit de kerk. Het is gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig priesterschap van H. van Vlasselaar.
Nieuwsflitsen Openbare school verkocht De Lissese kunstenaars Wout Ruigrok en Iet Langeveld hebben de oude openbare lagere school aan de Heereweg gekocht. Ze gaan er iets moois van maken.
Nieuwsflitsen Onderzoek naar Sporen van Six in Lisse In overleg met burgemeester Spruit is een onderzoek gestart naar het wel en wee van de familie Six in Lisse.
Nieuwsflitsen 20 jaar CHG Duin- en Bollenstreek Het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek bestond 13 oktober 2017 20 jaar. Het is het overleg orgaan van alle cultuur historische verenigingen van de Bollenstreek zoals de VOL.
Nieuwsflitsen Ontwikkelingen met plan de Zon Sinds een bestemmingswijziging voor plan de Zon aan de Kanaalstraat is ingediend in 2015 is er veel gebeurd. Een chronologisch volgorde van een en ander wordt weergegeven.
Grimbergen, R. en A. Heus Van ver gekomen. Indië (1) Magda Guicherit woont in de van der Veldstraat. Magda is een telg uit een familie, die rond 1950 Indonesië ontvluchtte. De geschiedenis vóór die tijd wordt beschreven.
Floorijp, D. Een gokje wagen met Spaanse matten. Bij een weddenschap in 1616 was de inzet 3 Spaanse matten. Een Spaanse mat was een gangbaar zilverstuk van 8 realen. Het proces voor de Vierschaar, die 3 jaar duurde, wordt beschreven.
Koning, A de. Vlas in Lisse; een mooi koppel De verwerking van vlas tot linnen wordt beschreven. De teelt van vlas, het repelen, het vervoer, de verkoop in Lisse, het kapellen, het drogen in vlasovens, het braken en het spinnen wordt beschreven.
Redactie Webmaster Nico Valstar Een memoriam over zijn leven wordt weergegeven.
Boogerd, D. Vuurwerk in Lisse Er staat een collage van foto’s en verhalen uit het verleden.
Redactie Het rijden der koeien Uit het archief van Vreeburg worden enkele kasboeken uit 1900 weergegeven.
Heus, A. Johannis de Kooker Johannis De Kooker geboren in 1904 was rijwielhersteller. Zijn levensverhaal wordt vertelt. Hij richtte een solexclub op.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 3 zomer 2017

 

Bij de voorplaat Kaart van de firma Blaeu van de Bollenstreek Een kaart van Rijnland, gemaakt door de firma Baeu siert de voorkant van het Nieuwsblad.
Nieuwsflitsen Onthulling gevonden Grenspaal Een grenspaal met het opschrift Lisse is gevonden bij de renovatie van het Havengebied. De paal staat nu op de Haven bij de Ruyshornlaan. Het beeld werd onthuld.
Nieuwsflitsen Van de Erfgoedcommissie De VOL heeft een zienswijze ingediend op de concept erfgoedcommissie verordening Lisse. Uitgelegd wordt wat de verordening inhoud en waarom wij een zienswijze hebben ingediend.
Nieuwsflitsen Vijf plannen voor de Oude School Er zijn 5 potentiële kopers voor de Openbare Lagere School met ieder hun eigen plan.
Nieuwsflitsen Nieuw leven in het Hofje van Six Aan het Hofje van Six wordt groot onderhoud gepleegd.
Nieuwsflitsen Emma Schuuring geeft stokje door De lijst met deelnemers voor de open monumentendag wordt weergegeven.
Pex, R. Jan Ponsioen (1921-1987) (II) De belevenissen en familie van Jan Poison komen aan de orde. Jan was iemand met een excentrieke levensstijl. In 1969 verhuisde hij van de vuilnisbelt naar een heuveltje aan het eind van de Tweede Poellaan.
Floorijp, D. Klootschieten en tollen In 1947 worden divers verboden tijdens het klootschieten en tollen ingevoerd, zoals het schieten tegen bomen of palen.
Floorijp, D. Bij besloten water Een begrafenis ‘bij besloten water’ betekent dat iemand wordt begraven terwijl er nog veel ijs in de grond is.
Floorijp, D. Ongeschikt voor de PTT In het gemeentearchief van Lisse uit 1889 staat dat de telefonist G. vd Welf ongeschikt was voor zijn functie. Cornelis van Aalst wordt de nieuwe telefonist, telegrafist, brievengaarder en bezorger.
Koning, A. de Made in Lisse De vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, opgericht in 1766, werden tot 1844 gehouden in de Witte Zwaan in Lisse. De wetenswaardigheden van de maatschappij worden beschreven.
Redactie Het verhaal van D’Ever Een samenvatting van de geschiedenis van de familie D’Ever van 1220 tot 1370 wordt weergegevn. De gegevens komen uit het boek Het huis Dever van A. Hulkenberg.
Redactie Bij de hartpagina Een praalwagen van het corso rijdt langs villa Roosendael.
Redactie Even voorstellen: Henk Schaap Het nieuw bestuurslid Henk Schaap gaat zich met informatica bij de VOL bezighouden.
Brouwer, L. Daar aan de Haven (2) Van het transportbedrijf en beurtschipper van der Linden aan de Grachtweg wordt de familiegeschiedenis beschreven.
Boogerd, D. Meer hondjes die Fikkie heten De betekenis van Lis of lys houdt de gemoederen nog altijd bezig. Volgens de schrijver kan Lys hetzelde zijn als Lee of Leede. Mogelijk onstond in Lisse een beek, die langs Sassenheim en Warmond uitkwam in de Rijn bij de Lange Mare in Leiden.
Wie weet raad? Reactie op turbulente jaarwisseling’ A. Marseille vertelde over het begin van jaarwisselingen met branden van bomen en dergelijke
Wie weet raad? Wie staan er op de foto? Wie staan er op de foto bij garage van der Linden? Wat was de aanleiding voor de bloemen.
Wie weet raad? Wie staan er op de foto? Wie staan er op de klassefoto van de Dominicus Savio Mavo? Welke klas is dit?

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 2 Lente 2017

Bij de voorplaat Schilderij Dorpskerk Op de voorpagina staat een schilderij van de Dorpskerk uit 1880 van Pieter Adrianus Schippus
Oud nieuws Van der Saal wilde niet op wacht Op 23 augustus 1726 krijgt Cornelis Pieterse van der Saal een boete omdat hij niet op wacht wilde. Hij was in ondertrouw gegaan in Lisse op 31 augustus 1730.
Oud nieuws Meevaller van het pensioen en eervol ontslag Johannes Petrus Zijlmans, geboren op 1 november 1819 was politieman in Lisse en gaat op 20 mei 1890 met pensioen. Hij was ook gemeentebode, wijkmeester en aanplakker.
Oud nieuws Opstekertje van 5 gulden Dirk van der Horst werd betaald voor het aansteken van 3 lantaarns, een bij het wachthuisje aan de Achterweg, een bij de beek en de 3e bij de Waag.
Pex, R. Jan Ponsioen (1921-1987) (1) Jan Ponsioen woonde jarenlang op de vuilnisbelt in de Rooversbroek en later in een vervallen huis aan het einde van de 2e Poellaan. Hij was een bekend figuur in Lisse. Zijn levensloop wordt besproken.
Pex, R. Woonwagenkamp (1945-1972) Oorspronkelijk lag het woonwagenkamp tussen de Ringvaart en de Broekweg. In 1956 ging het kamp naar de Rooversbroekpolder bij de vuilnisbelt aan de Ringvaart en in 1966 naar de Middenweg. Begin zeventiger jaren verhuisde het kamp naast de flat aan het Ruisdaalplein.
Floorijp, D. Arm en naamloos begraven Een arm en naamloos man werd gevonden in een schuur van Willem Adrianus van der Stel. Hij werd door gemeente begraven. Een paar jaar later werd van der Stel vol pracht en praal begraven.
Floorijp, D. Over duiten en oortjes Het verloren gewaande Diaconie boek van de Ned. Herv. Kerk uit Lisse uit de periode 1638 tot 1651 is gevonden bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Koning, A. de Rijke stinkerds Op 7 september 1825 doet George Golphin Osborne aangifte van de geboorte van een dochter. Hij woonde op Keukenhof. Beschreven wordt hoe de familie in Lisse terecht kwam.
Brouwer, L. Daar aan de Haven Van de Linden woonde in het voormalige VVV-gebouw aan de Grachtweg. De familiegeschiedenis wordt besproken, evenals de gerestaureerde glas-in-lood raampjes.
Lisser kwartiertje Martinus van der Linden Martinus van der Linden is geboren op 11 mei 1895 en overleden op 4 januari 1974.
Redactie Luchtfoto Lisse 30 jaar geleden Een luchtfoto uit 1988 van het gebied rondom Blokhuis laat zien dat er veel veranderd is.
Boogerd, D. De Gribus bij de Engel Op de hoek van de 2e Poellaan/Heereweg lagen vroeger 9 arbeidershuisjes. Daar was het armoede. Het heette daar de Gribus. De geschiedenis en de bewoners worden besproken.
Koning, A. de Grand Prix de Lis Het had weinig gescheeld of in het Langeveld was in 1925 een Automobiel Renbaan gerealiseerd.
Groen, N. 100 jaar bloembollenonderzoek in Lisse Op 12 april 1917 werd Egbert van Slogteren aangesteld als wetenschappelijk ambtenaar in Wageningen en gedetacheerd in Lisse. De 1oo-jarige geschiedenis wordt besproken.
Nieuwsflitsen Grenspaal Bij werkzaamheden aan de Grachtweg is een grenspaal met Lisse er op gevonden. De paal ziet er hetzelfde uit als de 2 grenspalen aan de Loosterwegen. De vraag is waar deze paal vandaan komt.
Nieuwsflitsen Museum wil Oude School kopen Museum de Zwarte Tulp heeft plannen om de Openbare School aan de Heereweg te kopen.
Nieuwsflitsen Erepenning voor Zwanendrift De erepenning 2017 voor een mooi gerestaureerd gebouw is dit jaar naar de familie Zeldenthuis  gegaan. Zij hebben de monumentale boerderij Zwanendrift prachtig in goede staat gebracht.
Nieuwsflitsen Uitreiking Vrijwilligersspeld VOL De vrijwilligersprijs 2016 is naar Rob Pex gegaan voor zijn werkzaamheden voor de VOL.
Wie weet raad? Reactie op kindercorso 1955 In het vorige Nieuwsbrief stond een foto van het kindercorso in 1955. diverse mensen op de fotoworden  genoemd. Het was een wagen van de HoBaHo.
Wie weet raad? Reactie op groepsfoto Leen Boogaard Diverse reacties zijn binnengekomen op de groepsfoto van Leen Boogaard, een ongehuwde man, die bij de gemeente Lisse werkte en muziekles gaf.
Wie weet raad? Namen bij heropening LBO in 1930 Veel namen worden genoemd op de groepsfoto bij de heropening van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in 1930.
Wie weet raad? Info gevraagd over turbulente jaarwisselingen Burgemeester de Graaf wilde het vuurwerk  in de nacht van oud op nieuw verbieden. Ludieke acties volgden. Meer info wordt gevraagd.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 1 winter 2017

Redactie Anders dan anders Het Nieuwsblad is veranderd. Het is een full colour uitgave op A4 formaat geworden. Dit eerste nummer heet winternummer in plaats van januarinummer. Het is tevens een jubileumnummer geworden met terugblikken van oud-bestuursleden op de afgelopen 25 jaar.
Treffers, F. Bouwkundige activiteiten afgelopen 25 jaar De high liths van de afgelopen 25 jaar worden weergegeven.
Prince, E. Bestuurlijke zaken het Nieuwsblad is veranderd. Het is een full colour uitgave op A4 formaat geworden. Dit eerste nummer heet winternummer in plaats van januarinummer. Het is tevens een jubileumnummer geworden met terugblikken van oud-bestuursleden op de afgelopen 25 jaar.
Rouwhorst, T. Van barricade tot VOL Ton Rouwhorst was voorzitter van 1994 tot 2004. Een terugblik van die periode wordt gegeven.
Beijsens-Berg, H. Bestuurlijke zaken Helmi Beijsens is de nieuw secretaris. Zij vertelt een en ander over zichzelf.
Bosch, W. Groei naar VOLwaardig Historische Vereniging Wim Bosch is vanaf het begin tot 1999 bestuurslid. Van 2004 tot 2014 was Wim voorzitter. Hij blikt terug over deze periodes.
Segers, P. Bestuurlijke zaken Pier Segers is nieuw bestuurslid. Hij stelt zichzelf voor.
Koning, A. de Prangende vragen De impost was een belasting bij huwelijk en begrafenis. De hoogte van de impost geeft een indruk van de economische betekenis van de betrokkenen.
Maas Geesteranus, G. Sic Transit Gloria Mundi Guus Maas Geesteranus,oud bestuurslid, vermeldt alle wetenswaardigheden rondom de sloop van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek.
Redactie Uit de oude doos Op een foto uit ca 1930 staan de Noord en Zuid Hollandse Reddingsmaatschappij met aan aanhanger, waarop de reddingsboot staat.
Bemelman, L. Pastoor Hugo van der Vlugt in Noorwegen (2) De verdere familie wordt besproken, evenals zijn persoonlijke geschiedenis.
Redactie Reacties op het vorige Nieuwsblad Volgens Dirk Floorijp zijn er maar 3 plaatsen in Nederland met de straatnaam De kromme Elleboog. In het artikel stond, echter dat vele dorpen  en steden zo’n naam hebben.
Brouwer, L. Gregor Mendel en Grullemans Er was een directe verbinding tussen de firma Grullemans en Mendel. Grullemans handelde ook in erwten. Mendel bestelde bij de firma erwten vanuit een groot aantal landen.
Lisses kwartiertje Jan Jacobus Grullemans Het Lisser Kwartiertje gaat over Jan Jacobus Grullemans (1926-2006).
Nieuwsflitsen De geschiedenis van het bloemencorso Het bloemencorso rijdt voor de 70ste keer.Vrijwilligers worden gevraagd om de geschiedenis te archiveren.
Nieuwsflitsen Behoud schoolgebouw De VOL zet zich in voor behoud van de Openbare Lagere School.
Nieuwsflitsen Ontwikkeling in de Monumentencommissie De Monumentencommissie heet nu Erfgoedcommissie. Naast monumenten wordt nu aandacht geschonken aan cultuurhistorie en archeologie.
Nieuwsflitsen Rustoord wandversiering Rustoord heeft veel grote foto’s van de VOL opgehangen in diverse ruimtes.
Nieuwsflitsen Powerpointpresentatie in de bibliotheek In de bibliotheek is een presentatie gegeven over ‘Lisse in vogelvlucht’.
Nieuwsflitsen Ontwikkelingen plan De Zon Ons bezwaar tegen de plannen van Plan ‘De Zon’ zijn door de Raad van State afgewezen. Er zijn nu echter wettelijk andere voorwaarden. De omgevingsfactoren  zijn belangrijk geworden. Wordt vervolgd.
Nieuwsflitsen Boek familie Duineveld Het familieverhaal van Duineveld uit de Engel wordt beschreven door Harrie Duineveld uit Weesp.
Nieuwsflitsen Over de brug De subsidiegevers voor het boek over ‘Wandel- en fietsroutes  langs bruggen in Lisse’ worden in het zonnetje gezet.
Nieuwsflitsen Waardevolle bomenlijst In 2016  is een nieuwe lijst waardevolle bomen opgesteld door de gemeente. De VOL-werkgroep Groen, Landschap en Bomen heeft een bijdrage geleverd.
Boogerd, D. Poortje van Kleef Voor 1927 was er een poortje naar achteren aan de Heereweg tussen de Julianastraat en de Nieuwstraat. Het heette Poortje van Cleef. Waarom het zo heet  wordt uitgelegd. Was er een herberg?
Redactie Website story De bedoeling is om de website van de VOL te vernieuwen.
Redactie Even voorstellen Jos van Bourgondië Jos van Bourgondiën is lid van het bestuur van de VOL geworden. Hij stelt zich voor.
Redactie Even voorstellen Jasper de Jong Jasper de Jong is lid van het bestuur van de VOL geworden. Hij stelt zich voor. Hij wordt penningmeester.
Wie weet raad Foto van Leen Boogerd. Wie staan er op de foto?
Wie weet raad Heropening LBO-gebouw Op een foto uit 1930 staan veel mensen bij het nieuwe gebouw van het Laboratorium voor bloembollenonderzoek. Wie staan er op de foto?
Wie weet raad Corso 1955 Wie staan er op de foto van het kindercorso in 1955?