Links

Links van de Vereniging Oud Lisse
Beeldbank Lisse  is een gezamenlijke website van de Vereniging Oud Lisse en de gemeente Lisse. De beeldbank bevat een grote collectie foto’s met info over Lisse. De rubriek Genealogie geeft data uit gemeentelijke persoonsregistratie weer.
De Vereniging Oud Lisse is ook actief op Facebook onder de naan Cultuurhistorische Vereniging Oud Lisse
Op de Youtube pagina van de Vereniging Oud Lisse staan tientallen  oude films over Lisse, Deze is gemaakt door Simon van Dijk, vrijwilliger bij de Vereniging Oud Lisse.

Lissese websites

Project Behoud en Herbestemming Bollenschuren Dit project zet zich in voor behoud en herbestemming van de meest waardevolle schuren in de streek. Het is een project van het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG). Het project is een vervolg op het project Project Behoud en Herbestemming Bollenschuren dat afgelopen tien jaar werd uitgevoerd door een projectgroep van het Museum voor de Bloembollenstreek, Museum de Zwarte Tulp, in Lisse.
Museum De Zwarte Tulp Museum de Zwarte Tulp is gehuisvest in een mooi gerestaureerd, oud gebouw in het hart van Lisse. Het toont de geschiedenis van de Bloembollenstreek en het ontstaan en de ontwikkeling van de bloembollencultuur.
Uitgeverij Lokaal Boek Uitgeverij Lokaal Boek heeft als specialisme de recente geschiedenis van de Bollenstreek- ruwweg de periode tussen 1900 en 2000.
Cultureel Café Lisse Op de website worden activiteiten van organisaties uit Lisse getoond, goed voor een gevarieerd cultureel aanbod in de directe omgeving van de inwoners van beide gemeenten. Daarnaast kan via de website gezocht worden naar manieren om in de vrije tijd actief met cultuur bezig te zijn.
Kasteel Dever Op deze website wordt de historie van kasteel Dever beschreven.
Cultuurhistorische verenigingen:
Cultuur Historisch Genootschap Het CHG is een overkoepelende federatie van de historische verenigingen, stichtingen, musea, kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in de Duin- en Bollenstreek.
Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek In de Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek worden alle nog herkenbaar aanwezige cultuurhistorische gebieden en elementen beschreven, die kenmerkend zijn voor het wereldwijd unieke karakter van deze streek. Het gebied dat deze Cultuurhistorische Atlas bestrijkt omvat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.
www.rijnlandgeschiedenis.nl Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Binnen Rijnland zijn veel verenigingen en andere organisaties actief met de geschiedenis en het erfgoed van hun eigen dorp of stad. Een paar jaar geleden ontstond de wens enerzijds de samenhang in die gezamenlijke geschiedenis meer te benadrukken en anderzijds de uitwisseling te versterken tussen allen die zich ermee bezighouden. Uit die gedachte ontstond de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland, bestaande uit mensen die de geschiedenis van Rijnland een warm hart toedragen en kennis van historische zaken hebben.

Historisch Genootschap
de Blauwe Tram
Doelen:

1) Verwerven van documentatie en voorwerpen met betrekking tot het trambedrijf van de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg (Vervoer) Maatschappij, de NZH, met inbegrip van voorgangers.

2) Restaureren, conserveren en registreren van het historische materiaal, waarover de stichting beschikt.

3) Inrichten van tentoonstellingen en medewerking verlenen aan manifestaties en door andere instellingen in te richten exposities.

4) Onderbrengen van het museale materiaal in een museum(ruimte).

Erfgoedhuis Zuid-Holland Wij helpen erfgoed behouden, benutten en beleven.Wij laten zien wat er allemaal in Zuid-Holland aan erfgoed is of zou kunnen zijn. We zorgen ervoor dat erfgoed goed onderhouden kan worden. En we stellen onze afnemers in staat erfgoed te gebruiken: te bewonen, hanteren, bekijken en ervan te leren. Ook de emotionele kant ervan, de belevingswaarde telt.
Stichting Meer-Historie Het doel van de stichting Meer-Historie is het behoud van het erfgoed van historie, natuur en cultuur in de gemeente Haarlemmermeer en omgeving
Vereniging Haerlem De Historische Vereniging Haerlem wil de geschiedenis van Haarlem levend houden. De Vereniging Haerlem zet zich sinds 1901 in om de geschiedenis van Haarlem en Kennemerland onder de aandacht te brengen.
Vrienden van Oud Hillegom De Stichting Vrienden van Oud Hillegom is in 1990 opgericht. De Stichting bestaat uit een grote groep vaste vrijwilligers, die zich inzetten voor het behoud, herstel en de verbetering van het landschap, de woonomgeving en de monumenten en beeldbepalende panden in en om Hillegom.
Portaal naar de drie historische verengingen in de gemeente Teylingen De gemeente Teylingen is op 1 januari 2006 ontstaan door een fusie van de gemeenten Warmond, Voorhout en Sassenheim. Elk voormalig dorp kent zijn eigen geschiedenis en zijn historische vereniging.

Een site voor Oud-Teylingen bestaat niet en zal er de eerste jaren ook niet komen. De eigen identiteit van de lokale verenigingen blijft daardoor behouden. Deze website is het portaal tot de drie historische verenigingen in de gemeente Teylingen.

Historische Kring Voorhout De HKV houdt zich bezig met de geschiedenis van Voorhout in al zijn geledingen. Zij doet dit onder andere door het uitgeven van de Dwars Op en het tentoonstellen van foto’s daar waar mogelijk.
Wandeling door Oegstgeest Website van Wim Hoogerdijk met ruim 40 pagina’s foto’s, ansichtkaarten, tekst en wetenswaardigheden van het Verleden en Heden van zijn geboorteplaats
Stichting Genootschap
Oud de Zilck
De stichting Genootschap Oud de Zilck is een voortzetting van de tentoonstellingscommissie van de stichting “De Zilk 2000” De tentoonstelling ‘100 jaar de Zilk’ in de oudejaarsweek 1999 werd druk bezocht en de reacties van alle bezoekers waren lovend. Veel bezoekers kwamen meerdere malen de tentoonstelling bezoeken. De belangstelling voor de gebeurtenissen in De Zilk nu en in vroeger jaren bleef bij de commissieleden bestaan.
Geschiedenisbank Noord-Holland Geschiedenis-portaal van de provincie Noord-Holland. Het digitale platform voor iedereen die informatie zoekt of wil uitwisselen over de regionale en lokale geschiedenis.
Archieven:
Over archieven in het algemeen Op deze website zijn archievenoverzichten, inventarissen en nadere toegangen van ca. 30 archiefdiensten te vinden.
Nationaal Archief Den Haag

of  GAHETNA

Het Nationaal Archief is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland en is vrij en kosteloos toegankelijk. Hier ligt een overvloed aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis
Erfgoed Leiden en omstreken Het gemeentearchief bevat talrijke ´verborgen´ schatten. Hoe dieper u graaft, hoe meer u te weten komt van personen en plaatsen uit vroeger tijden. Hoe meer u te weten komt, hoe meer deze personen en plaatsen gaan leven, tot het tenslotte lijkt alsof u ze vandaag nog tegen kunt komen.
Regionaal Archief Kennemerland De instelling neemt alle taken en bevoegdheden over van de twee gefuseerde archiefdiensten en functioneert als rijksarchief in de provincie Noord-Holland en als regionaal archief voor de 12 aangesloten gemeenten, te weten: Aalsmeer, Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Daarnaast beheert het NHA de polderarchieven in Kennemerland en de Haarlemmermeer, namelijk die van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Provinciaal Erfgoedhuis-ZH
Historisch Centrum

of

geschiedenisvanzuidholland

De website brengt de geschiedenis van Zuid-Holland en de daarmee verbonden archiefcollecties onder de aandacht van een breed publiek. Op de site is een groot aantal verhalen en archiefstukken te vinden. Zo is er over elke Zuid-Hollandse gemeente een verhaal, waarbij via een link wordt verwezen naar lokale historische verenigingen.
Overigen:
Stichting Duin- en Bollenstreek Hou het Bloeiend De stichting Duin- en Bollenstreek Hou het Bloeiend is het maatschappelijk/economisch platform voor de Duin- en Bollenstreek.
Monumentenwacht Zuid Holland De Monumentenwacht, de onafhankelijke onderhoudsadviseur van de monumenteneigenaar, stelt zich ten doel door het nemen van preventieve maatregelen het verval van cultuurhistorisch belangrijke bouwwerken te helpen voorkomen.
Het Zuid Hollands Landschap Het Zuid-Hollands Landschap komt op voor de natuur bij bedreigingen van buitenaf en zet zich in om de provincie Zuid-Holland leefbaar te houden met meer rust, ruimte en groen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat voor de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed van nationaal belang. Met specialistische kennis stimuleert de dienst een goede zorg voor archeologie, monumenten, cultuurlandschap, beeldende kunst en kunstnijverheid.
Archeologisch Onderzoek Leiden Archeologisch Onderzoek Leiden bv verricht op projectbasis een breed spectrum aan archeologische werkzaamheden in opdracht van derden. Van advies tot opgraving: Archol verzorgt het gehele traject.
Katwijks Museum Het museum wordt beheerd door het Genootschap Oud Katwijk. Allerlei werkgroepen zijn binnen deze vereniging actief. Zij zorgen voor de inrichting, het onderhoud, voorlichting, rondleidingen en archivering van het geheel. Er worden per jaar een zestal thematentoonstellingen en/of kunstexposities gehouden.
Genealogie:
website van Gerard Schrama Hierop is veel informatie te vinden over de familie Schrama, die ook in Lisse woonachtig was/is. Er staak ook veel andere informatie over Lisse op.
Centraal Bureau voor Genealogie Ontdek je familiegeschiedenis. Stap voor stap een stamboom maken.
Digitale Stamboom of wiewaswie.nl
cultureelerfgoed.nl