Gemeentelijke monumenten

Veldhorststraat 48 – Kerk van de SGW

Veldhorststraat 48 – Christelijk Gereformeerde Kerk

Landelijk ontstond de Christelijk Gereformeerde Kerk in 1884 door afscheiding van de Gereformeerde Gemeente onder het kruis. In Lisse is de richting ontstaan na een conflict in de Gereformeerde Gemeente in 1897.
Men kerkte eerst in de Kanaalstraat in een bollenschuur en na 1 jaar bouwde men een eigen kerk, vlak bij de Gereformeerde Gemeente.
Sinds 1928 kerkt men in de Veldhorststraat.
In 1964 wordt de kerk gerestaureerd en verdwijnt het systeem van vaste zitplaatsen Sinds 2001 is er de Samenwerkingsgemeente, een volledige samenwerking tussen de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk.
Het kerkgebouw dateert uit 1927 en is ontworpen door architectenbureau Lohmann en Ponsen te Sassenheim en gebouwd door de firma Gebr. Moolenaar uit Lisse.
De bouw van de kerk, de inpandige kosterswoning en de naastgelegen pastorie duurde 9 maanden. Kostprijs ƒ58.700,–.

Het gebouw is opgetrokken in rood-grauwe baksteen in Vlaams verband. Ranke bakstenen toren met onderbroken tentdak staat half in westelijke gevel ingebouwd. De daken zijn belegd met leien. De grote verticale vensters in de topgevels en de kleinere versies in de aanbouwen zijn van staal en voorzien van glas-in-lood.

Von Bönninghausenlaan 1 – Villa ‘In de Bocht’

Gebouwd voor bollenkweker H. de Graaff en zn. Het dak heeft een lichte knik.

Kadaster: C-4266. Bouwjaar: 1923. Architect: Leen Tol Sr.

Villa “In de Bocht’’ is in 1923 ontworpen door architect Leen Tol Sr. en gebouwd door Hein Marseille. In die tijd bestond de Von Bönninghausenlaan nog niet en stond het huis inderdaad in de bocht. Het huisadres was toen Veldhorststraat 1.
De villa werd gebouwd voor de heer Bert van der Nat. De heer van der Nat was directeur van de Koninklijke Bloembollenmaatschappij H. de Graaff en Zonen te Lisse, gelegen op de hoek Heereweg/Julianastraat.
De bedrijfsgebouwen van deze firma werden in 1978 gesloopt.
In periode 1937-1979 was de villa de ambtswoning van de burgemeester.

Het pand “In de Bocht” heeft een rechthoekige plattegrond en is één bouwlaag hoog onder een zadeldak met lichte knik en overstek. De gevels zijn wit gepleisterd, met brede waterlijsten onder de vensteropeningen. In de gevels zijn verscheidene ornamenten uit de neo-empire verwerkt.

Von Bönninghausenlaan 56 – Villa ‘Veldhorst’

De naam “Veldhorst” is te lezen op een plaat tussen de eerste en de zolderverdieping.

Kadaster: C-4113. Bouwjaar: ca. 1900 of ca. 1915.

Deze villa werd omstreeks 1915 gebouwd aan de Stationsweg. Het adres was toen Stationsweg 158. De villa was het woonhuis dat hoorde bij de bloembollenfirma G. van der Mey’s Zonen.
Het gebied ten noorden en westen van de villa was bloembollenland.
De Westelijke Randweg, maar ook de Keukenhofdreef en de Von Bönninghausenlaan bestonden niet.

De villa is een gaaf voorbeeld van een karakteristieke bouwstijl uit die tijd.

Villa Veldhorst

Vuursteeglaan 09 – voormalig elektriciteitsgebouw

In dit voormalig elektriciteitsgebouw is nu de volksuniversiteit gevestigd.

Kadaster: B-3084. Bouwjaar: 1931. Architect: bureau K. Barnhoorn en Th. van der Eerden.

Dit gebouw voor de technische dienst van het elektriciteitsbedrijf werd in 1931 ontworpen door architectenbureau Kees Barnhoorn en Theo van der Eerden. In een Nieuw Historiserende Stijl met enkele kenmerken van de Amsterdamse School.
Op verdiepingsniveau is in strakke letters aangegeven: ELECTRICITEITSBEDRIJF HILLEGOM-LISSE-SASSENHEIM.
Overigens: de eerste vestiging van dit bedrijf in Lisse was op de Wagenstraat 42 (30 mei 1921), de vestigingsdata voor Hillegom en Sassenheim waren resp. 3 juni 1921 en 1 juni 1921.
Het gebouw wordt nu gebruikt door de Volksuniversiteit Lisse.
Pand op rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen hoog onder een plat dak. Symmetrische voorgevel met zeven vensterassen en middenrisaliet met ingangspartij. Middenrisaliet wordt met stoere, sobere borstwering afgesloten. De gevels zijn opgemetseld in gele baksteen in kettingverband. Ter hoogte van de onderdorpels bevinden zich rollagen van rode baksteen. Op de gevel werd in 1983 een reliëfmozaïek aangebracht naar een ontwerp van de kunstenaars Frans van der Veld en Truus van der Veld.

Vuursteeglaan 12, 14 en 16 – Kantoorpand met 2 woonhuizen

Kantoorpand met weerszijde een woning. De viorgevel is symmetrisch.

Kadaster: C-3688, C-4186 en C-4292. Bouwjaar: 1924. Architect: C.W. Barnhoorn.

Dit groot, samengesteld kantoorpand met twee woonhuizen is in 1924 ontworpen door C.W. Barnhoorn, architect te Lisse, in een Nieuw Historiserende stijl.
Samengesteld complex van kantoorpand met aan weerszijden een woonhuis op rechthoekige plattegrond, overwegend twee bouwlagen hoog, zolder onder een samengestelde kap met schilddak als hoofdvorm, risalerende middentravee met halfronde gevelbekroning, twee topgevels onder steekkap op beide (risalerende) hoeken, voorgevel symmetrisch met zeven vensterassen.

Een oude foto van de woningen

Vuursteeglaan 12 tm 16

Westelijke Randweg 2 en 4 – Boerderij ‘Oud-Zandvliet’

Het pand wordt ook wel boerderij ‘Martinus’genoemd en hoort bij Landgoed Keukenhof.

Kadaster: C-3674.  Bouwjaar: Ca. 1700, bollenschuur.

Deze boerderij maakte eertijds deel uit van het buiten Zandvliet. (het gebied waar nu de bloemententoonstelling Keukenhof is. De boerderij ligt op een oorspronkelijk duinrestant. De omgeving is later afgegraven.
Deze boerderij is van het krukhuistype. Er is een uitgebouwde, onderkelderde opkamer. Voorhuis en achterhuis zijn aaneengebouwd. Het voorhuis zal gebouwd zijn aan het eind van de 16de eeuw of aan het begin van de 17de eeuw. In de kelder bevinden zich nog 17de eeuwse tongewelven.
In de 19de eeuw is het voorhuis voorzien van een bollenzolder. Het achterhuis dateert uit de 19de eeuw.
De overgang van veeteelt naar bloembollenteelt is goed herkenbaar aan dit gebouw.
De naam Marinus komt van een vroegere eigenaar Marinus Temminck. Je had ook het Marinuslaantje.

Boerderij Oud Zandvliet

Landgoed Keukenhof Oud Zandvliet

Boerderij Oud-Zandvliet  van de fa. Beelen

Oud Zandvliet vanaf het pad

Zwartelaan 30 – Bollenschuur ‘Ruigrok’

Beeldbepalende bollenschuur door de vrije ligging in het open veld.

Kadaster: C-3048. Bouwjaar: ca. 1930.

De bollenschuur van Zwartelaan 30

Zwartelaan 30

Zwanendreef 14 tm 28 – woonhuizen

Woonhuiscomplex van 8 woningen in gelijke stijl en nog steeds authentiek.

Kadaster: D-6097, D-6098, D-6099, D-5892, D-5923, D-6164, D-6165 en D-6166. Bouwjaar: ca. 1930.

Om het oostelijk deel van de Zwanendreef te kunnen ontwikkelen werd een brug gebouwd en daar hoort een eerste steen bij.

Foto uit 1950 (coll. Roes), genomen vanuit het toenmalige einde van de Zwanendreef. De oneven nummers van de Zwanendreef waren er nog niet. Ook de Laan van Rijckevorsel was er nog niet. Rechts op de foto vanaf de brug tot aan de Heereweg was het bloembollenbedrijf van de fa. Segers.

Zwanendreef 14 tot 28

De zijgevel van Zwanendreef 14

Grachtweg 69 – CNB kantoor, nu Floralis

Het CNB kantoor is omgebouwd tot Floralis

 

Leidsevaart: Grenspaal is gemeentelijk monument geworden

Het kan verkeren! De gemeente Noordwijkerhout heeft de grenspaal bij de Leidse trekvaart aangemerkt als gemeentelijk monument.  De VOL is blij met de aanwijzing als gemeentelijk monument. De geschiedenis van de paal bij Halfweg wordt beschreven.

Nieuwsflitsen

NIEUWSBLAD Jaargang 8 nummer 3, juli 2009

Het kan verkeren!” Door een verkeerde verplaatsing van de bekende grenspaal te Halfweg wordt deze paal nu door de Gemeente Noordwijkerhout als Gemeentelijk Monument aangewezen!

(Halfscheidspaal gemaakt in 1820. Monumentnummer o575/5, bij Leidsevaart 29, opmerking Webmaster)

Uit betrouwbare bron (lid van de Monumentencommissie van Noordwijkerhout), heeft de Vereniging Oud Lisse onlangs (mei 2009) vernomen, dat de bekende grenspaal te Halfweg op de grens van Noordwijkerhout en Lisse door de Gemeente Noordwijkerhout voorgedragen wordt als gemeentelijke monument, hoewel de Gemeente Lisse deze paal in 2007 (waarvan men toen aannam dat deze op het grondgebied van Lisse stond), niet wilde waarderen als gemeentelijk monument! Deze grenspaal is een fraai versierde steen aan de Leidsevaart, welke in 2007 in verband met de 350 jarige herdenking al meer in het nieuws is gekomen.
Deze grenspaal of beter “Halfscheydtpaal” staat aan de Leidse Trekvaart bij Halfweg en dateert van 1820 toen bleek dat de eertijds speciaal daarvoor in 1656 geslagen elzenhoutenpaal was verrot. De paal is versierd met de wapens van de steden Haarlem en Leiden en de naam Halfweg. Het stuk vaart vandaar naar Leiden was eigendom van Leiden en moest door die stad onderhouden worden. Haarlem was eigenaar van de vaart naar het noorden. Vandaar de prachtige wapens op de paal. In het nabij gelegen huize Halfweg kwamen de commissarissen der steden bijeen en werden o.a. de trekpaarden gewisseld.
De heer Lieverse, voorheen belast met de archiefzorg bij de gemeente Lisse, vertelde dat de paal in de jaren tachtig van de vorige eeuw bij wegwerkzaamheden gebroken in de berm terecht was gekomen. Na een telefoontje van Fons Hulkenberg heeft hij toen actie ondernomen en werden de stukken door Gemeentewerken Lisse afgevoerd en door de Fa.Boot weer gerestaureerd. Om verdere ongelukken te voorkomen met passerende auto’s werd de steen, mede op advies van Hulkenberg iets verder van zijn oorspronkelijke plaats naar achteren gezet. Dhr. Lieverse heeft hierover een rapportje geschreven, dat natuurlijk nog wel in het gemeentearchief terug te vinden is. Iedereen, de gemeente Lisse en ook Fons Hulkenberg gingen er van uit dat de paal op het grondgebied van de Gemeente Lisse stond zoals op diverse oude kaarten ook aangegeven is. Bv. de oude kaart van de aanleg van de Trekvaart uit 1656 geeft duidelijk aan dat de paal oorspronkelijk in het grondgebied van Lisse geslagen werd. Ook een gemeenten kaart van 1850 geeft dit nog duidelijk weer.
Het blijkt dus dat de paal waarschijnlijk op de verkeerde plek is teruggezet, net op het grondgebied van Noordwijkerhout, die deze fraaie paal nu terecht als een gemeentelijk monument wil aanwijzen.
Dr. A.J.Kölker van de Vereniging Oud Lisse heeft in 2007 een inventaris van alle grenspalen in de gemeente Lisse gemaakt, inclusief deze paal en de Monumentencommissie toen voorgedragen deze als gemeentelijk monument aan te wijzen! De Gemeente Lisse had geen interesse daarin en heeft hier helaas van afgezien.
De Vereniging Oud Lisse is daarom verheugd dat de stille verhuizing van deze paal naar het grondgebied van de Gemeente Noordwijkerhout toch als positief resultaat heeft opgeleverd, dat de grenspaal nu als gemeentelijk monument wordt aangewezen en daardoor beschermd wordt voor ons nageslacht!! Waarvan acte!

 

Huidige plaats van de grenspaal bij Halfweg.

Het wapen van de sleutels van de gemeente Leiden staat op de ene kant. die van Haarlem op de andere kant.

Anno 2019 is de info is niet meer te lezen.