Genealogische Werkgroep start met de Lissese ‘welgeboren geslachten’

De genealogische werkgroep van de VOL start met onderzoek naar de geschiedenis van 14 bekende Lissese families.

Maarten van Bourgondiën

NIEUWSBLAD Jaargang 6 nummer 2, april 2007

Het uitgangspunt van de kortgeleden opgerichte Genealogische Werkgroep van uw Vereniging Oud Lisse is het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Lissese families. Daartoe zal eerst een genealogische database moeten worden aangelegd.

Het aanleggen van een database kost veel tijd. Daarom is het onderzoek in eerste instantie gericht op veertien bekende Lissese families. Na verloop van tijd zal er ook aandacht worden besteed aan andere Lissese geslachten. Op de lijst met welgeboren mannen van Lisse (uit ca. 1619) staan vermeld de families Van Beieren (en Bergen in Henegouwen), Brederode (alias Jonghout/Hits), Van Heemskerk, Van Langeveld, Schrama, Van Tetterode en Van Wassenaar.

Bekende Lissese families die evenwel niet op die lijst staan zijn De Graaf, Hoogkamer, Van der Klugt, Van Larum (alias Van Stein/Van der Voort), De Roo, De Vlieger en Vreeburg.

De helft van de bovengenoemde families behoorde tot de zogenoemde ‘welgeboren geslachten’. De meest gangbare opvatting is dat het welgeborenschap duidt op een oude adellijke afstamming. Het welgeborenschap vererfde alleen via de manlijke lijn. Iemand werd alleen tot de welgeborenen gerekend als hij kon aantonen dat zijn vader, grootvader én overgrootvader eveneens welgeboren waren.

Gewone landbouwers

Veel weigeborenen waren ‘gewoon’ landbouwer. Zij hadden niet meer de middelen om er een adellijke levensstijl op na te houden, maar vanwege hun adellijke afkomst hadden ze tot het eind van de zestiende eeuw nog wel bepaalde voorrechten (met name op belastinggebied). Het is interessant om na te gaan of er wezenlijke verschillen zijn aan te tonen tussen de zeven welgeboren families en de zeven ‘gewone’ families: bijvoorbeeld hun sociale positie, de ambten die ze vervulden en hun huwelijkspolitiek (als daar sprake van was).

Inventariseren

Allereerst is het van belang om te inventariseren wat er zoal over de te onderzoeken Lissese families is geschreven. Deze informatie kan natuurlijk worden gebruikt, maar bij twijfel dient altijd een extra controle te worden uitgevoerd aan de hand van de originele archiefbronnen. Daarnaast dient te worden nagegaan welke archiefbronnen er al zijn gepubliceerd, of op een andere manier toegankelijk gemaakt. Er zal dus logischerwijs veel archiefonderzoek gedaan moeten worden. Om te beginnen dient daarbij aandacht geschonken te worden aan belastingkohieren, notariële en rechterlijke archieven en de Burgerlijke Stand.
Meedoen?                                                                                               
Wie wil meedoen in de Genealogische Werkgroep kan zich aanmelden bij Maarten van Bourgondiën,