Het Sint Agatha Gesticht, het Piusgesticht en diverse RK scholen werden begin 1900 gebouwd na de bouw van de kerk zelf.

Uit de geschriften van chroniqueur Arie Raaphorst (4)

door Arie in ’t Veld

Nieuwsblad Jaargang 6 nummer 1, januari 2007

Behalve de behoefte aan een groter kerkgebouw deed zich ook de behoefte gevoelen voor uitbreiding der R.K.Scholen. Evenals men den bouw van een nieuwe kerk zoo lang mogelijk had uitgesteld, (zo) was het ook met den bouw van nieuwe scholen tijdens het leven van pastoor van Vlasselaar. Maar of men dit (even) noodzakelijk achtte als eene nieuwe kerk, weten wij niet.

Doch een feit is het dat reeds tijdens het leven van Pastoor van Vlasselaar plannen waren ontworpen voor den bouw van het St.Agatha Gesticht. Hoogstwaarschijnlijk geschiedde dit echter door tusschenkomst van een der toenmalige kapelaans, de Weleerw. Heer Opmeer. Wel heeft Pastoor van Vlasselaar de teekening gezien, maar voordat men aan den bouw begon rustte hij reeds in het graf.
Het werd gebouwd onder toezicht van de inmiddels benoemde Pastoor Klekamp, in het jaar 1901. Het is evenals de kerk gebouwd door Jean H. van Groenendael te Amsterdam.

St.Agatha Gesticht
Het gesticht heeft den vorm van eene zuivere haak. Het gedeelte hetgeen parallel staat met de Straatweg werd beneden ingericht voor woning der zusters en boven voor slaapplaats enz. benevens de kapel. Het andere gedeelte werd ingericht als schoolgebouw en bestond uit 8 localen op twee verdiepingen. De kapel is versierd met een slanke toren waarin ook eene bel is geplaatst. Deze bel wordt geluid ’s morgens te zes uutr,’s middags te 12 uur en ’s avonds te zes uur voor het Angelus en verders voor het aangaan der scholen. Deze scholen zijn alleen bestemd voor meisjes. Ook wordt er een beaarschool in gehouden voor jongens en meisjes.
In het jaar 1907 zijn nog 2 localen bijgebouwd.
Het gesticht wordt bediend door de Eerwaarde Zusters van de orde van de H.Franciscus.
Behalve het lager onderwijs en fraaie en nuttige handwerken wordt er ook onderwijs gegeven in muziek en de moderne talen.

De R.K.Jongensschool
De oude R.K.Jongensschool was gebouwd in het jaar 1868 en had aanvankelijk slechts 3 localen. Later zijn er nog 2 localen bijgebouwd.
Het oude schoolgebouw was, al waren de meisjes reeds elders geplaatst, toch nog veel te klein voor het steeds toenemende getal aanvragen voor plaatsing. Dientengevolge werd in het jaar 1909 op de plaats waar de oude school had gestaan, een nieuwe en naar de eischen des tijds ingericht gebouw gesticht. Het heeft de naam ontvangen van H.Josephschool. Een beeld van H.Joseph is geplaatst in een daarvoor bestemde nis in de voorgevel.

De St.Josephschool, afdeling jongens, aan de Heereweg, in 1908 moderne nieuwbouw. In de vooorgevel een nis met het beeld van de H.Joseph

Met de stichting der R.K. Bijzondere School in 1868 werd benoemd als hoofd den heer Ch. De Meulder die 40 jaren lang dit ambt heeft waargenomen en wel tot het jaar 1908. In dit jaar is hem eervol ontslag verleend met genot van pensioen en werd in zijne plaats benoemd de heer Dankelman te Beverwijk.

Eerekruis
De heer De Meulder werd bij zijn aftreden door Z.H.Paus Pius X begiftigd met het Eerekruis pro Ecclesia et Pontifice.
De nieuwe school werd gebouwd door de heren J.Th. en S.F.Barnhoorn. De school bevat 8 localen boven elkaar gelegen op 2 etages.
(Latere aantekening) In de zomer van 1914 is de R.K.Jongensschool met 4 localen vergroot. Dit werd is uitgevoerd door S.F. en J.Th. Barnhoorn, aannemers alhier.

Het Piusgesticht
Het Piusgesticht is gebouwd in het jaar 1909 voor rekening van het R.K.Parochiaal Armbestuur. Vermeld dient te worden dat de president van het Armbestuur, de heer H. van Graven, het leeuwendeel heeft gehad in de werkzaamheden van de stichting en den bouw van het Gesticht.
Het Gesticht heeft langs de Heerenweg eene gevellengte van 39 meters bij eene hoogte van drie verdiepingen en in de Bondstraat eene gevellengte van 45 meters bij eene hoogte van twee verdiepingen, alles behalve de zolders.
De hoofdingang bevindt zich in de voorgevel aan de Heerenweg en de hoek van de Bondstraat. Boven de hoofdingang bevindt zich de zeer ruime kapel. In de Bondstraat is de ingang voor het dagelijks verkeer. 
Ontwerper van het Gesticht is de architect P.J.Perquin te Leiden. Aannemer de heer A.L.Beugelsdijk te Lisse.
Den Bouw van het gesticht heeft met inbegrip van 2 H.A. grond achter het gesticht gelegen, gekost f.100.000,-.

Pensionaat met drie klassen
Het gesticht wordt bediend door de Eerw. Zusters van de orde van de H.Elizabeth en is ingericht voor pensionaat met drie klassen, alsmede eene gelegenheid voor de verzorging van ouden van dagen van beiderlei geslacht. Deze ouden van dagen slapen en eten en verblijven in gemeenschappelijke zalen, maar natuurlijk: vrouwen en mannen leven gescheiden.
De achter het gesticht, het kerkhof en de tuin van de kerk gelegen terreinen werden gekocht van de wed. G.Vreeburg en strekten langs de stinksloot tot de Greveling en zijn voor een gedeeelte ingericht als moestuin, voor een ander gedeelte als boomgaard en plantsoen en voor een derde gedeelte als weiland. Het gesticht heeft een eigen koeien- en varkensmesterij.
Mooie wandelingen zijn aangelegen in de tuin, terwijl een vijver met goudvisschen alsmede bloemenperken en prachtige zitjes gemaakt zijn ten gerieve van de pensionnairisten.

Moestuin en druivenkas
Voor het bezit van allerlei groenten heeft men eene moestuin alsmede eene grote druivenklas van 25 meter x 8 meter.
Achter het gesticht bevindt zich een gebouw waarin zich bevinden de inrichting voor de Centrale Verwarming en de gasmotor voor vulling van de waterreservoirs.
Het gesticht heeft geen toren maar op de achtergevel van de kapel eene hardsteenen schouw voor een later aan te brengen bel.
Op den voorgevel der kapel heeft men een hardsteenen kruis aangebracht. 
Vlak naast de ingang in de Bondstraat bevindt zich het Wijkgebouw van de R.K. Vereeniging voor Wijkverpleging onder alle gezindten. De Vereeniging is opgericht in het jaar 1909. Het wijkgebouw is telefonisch aangesloten.
In de beletage in de Bondstraat zijn de gemeenschappelijke woon- en eetzalen voor de oude mannen en vrouwen naast elkaar gelegen. De slaapzalen zijn op de eerste verdieping.

Copyright © 2007 Vereniging Oud Lisse