Pensioenmeevaller in 1890

Gemeenteveldwachter Johannes Petrus Zijlmans (1819-1904) is op 1 oktober 1890 ontslag verleend vanwege ouderdom.

Door Dirk Floorijp

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 3, juli 2013

In de gemeenteraadsvergadering van 20 mei 1890 wordt besloten om de gemeenteveldwachter Joannes Petrus Zijlmans die door hoogen ouderdom en door de gevolgen van eene ongesteldheid waaraan hij thans lijdende is, voortaan moeilijk het politie toezicht in de gemeente naar eisch zal kunnen uitoefenen, met ingang van l october a.s. een pensioen te verlenen van Fl.300,00 per jaaren zulks met het oog op den veertigjarigen trouwen dienst van de genoemde veldwachter, in die betrekking aan de gemeente bewezen. Met algemene stemming wordt besloten het bovengenoemde pensioen te verlenen, terwijl de titularis tevens in het genot zal blijven van de helft der belooningen, verbonden aan de waarneming der poste van Gemeentbode, wijkmeester en aanplakker welke post door den Gemeente veldwacht worden waargenomen, terwijl de tweeden helft der belooning aan den nieuw te benoemen veldwacht zullen te beurt vallen. In de vergadering van 2 september 1890 komt de raad hier op terug en wordt het pensioen op Fl. 400,00 gebracht. Blijkens een ingekomen stuk van Gedeputeerde Staten is dat college genegen om uit de Provinciale fondsen een bedrag van Fl.200,00 te verstrekken.

Tevens wordt besloten om de veldwachter vanwege 40 jaren trouwe dienst een aandenken te schenken bestaande uit een fauteuil. Zijlmans heeft in zijn lange loopbaan bij de gemeente menig glaasje achterover geslagen. Hij trad elke week en soms meerdere keren als getuige op bij huwelijken waar naar gewoonte de getuigen als dank een glaasje werd aangeboden. De veldwachter had nu eenmaal een bepaald aanzien.

In het bevolkingsregister staat zijn geboorte op 01-11-1819 te Raamsdonk en overleden te Lisse 08 -02-1904, woonde op Vierkant nr.248. Ingekomen in Lisse in 1850. Zijn vrouw Cornelia Bank is geboren in Breda 20-03-1818 en te Lisse overleden 04-12-1877. parochie St.Agatha. G.A.L. inv.nr.518