Woonwagenkamp (1945-1972)

Oorspronkelijk lag het woonwagenkamp tussen de Ringvaart en de Broekweg. In 1956 ging het kamp naar de Rooversbroekpolder bij de vuilnisbelt aan de Ringvaart en in 1966 naar de Middenweg. Begin zeventiger jaren verhuisde het kamp naast de flat aan het Ruisdaelplein.

Door Rob Pex

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 2 Lente 2017

Oorspronkelijk lag het (enige) woonwagenkamp van Lisse tussen de Ringvaart en de Broekweg. Reeds kort na de oorlog in 1945 waren er plannen voor verplaatsing daarvan in verband met de bestemming tot industrieterrein. Lange tijd gebeurde er echter niets. In 1956 werd de kwestie weer actueel met het uitbreidingsplan Meer en Duin. Het College van B&W richt dan een voorstel aan de Raad om het onderhavige woonwagenkamp te verplaatsen naar de Rooversbroekpolder aan de Ringsloot. Men ging akkoord. Deze situatie bleef gehandhaafd tot in de jaren zestig wanneer er plannen ontstaan om ook in de Poelpolder woningbouw te gaan plegen. Het ‘Bedrijf van Openbare Werken’ richtte in dat ver band in 1964 een verzoek aan het College om het kamp te verplaatsen naar de Derde Poellaan. Men ging akkoord al werd uiteindelijk voor een locatie gekozen aan de Rooversbroekdijk, nabij de Middenweg. In 1966 ging men van start met de werkzaamheden, die nog in hetzelfde jaar werden afgesloten. Openbare Werken adviseert dan het College (d.d. 1 sept. 1966) om 1): het nieuwe kamp aan de Rooversbroekdijk nabij de Middenweg aan te wijzen als woonwagenkamp en het oude kamp nabij de vuilnisbelt aan het einde van de Eerste Poellaan op te heffen en 2): de bewoners van het oude kamp aan te schrijven hun woonwagens te verplaatsen naar de nieuwe locatie vóór 15 okt. 1966. In september 1967 woont Ponsioen echter nog steeds in zijn autobus van Maarse en Kroon (volgens de brief die hij toen schreef aan zijn broer; zie verderop). Een en ander blijkt pas enige jaren later zijn beslag te hebben gekregen: omstreeks 1969. Begin jaren zeventig is ook het woonwagenkamp aan de Middenweg verhuisd. Begin zeventiger jaren verhuisde het kamp naast de flat aan het Ruisdaelplein.


Bron:

Gemeentearchief Lisse, blok 1942-1989, inv.nr. 2103 (stukken betreffende het woonwagenkamp, 1945-1972)

woonwagenkamp in 2023 Google maps