Beroep tegen het bestemmingsplan en besluit omgevingsvergunning (de Zon).

De VOL heeft op 24 maart 2015 beroep aangetekend tegen het vaststellen van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning van Kanaalstraat 33. De gemeente heeft onvoldoende rekening gehouden met de nieuwe MOBO wet.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 3, juli 2015

en

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 4 Herfst 2017

De Ver. Oud Lisse heeft op 24 maart 2015 naast 4 omwonenden beroep aangetekend tegen het vaststellen van het bestemmingsplan Kanaalstraat 33/Van der Veldstraat 2 en 2a in Lisse (Postzegelbestemmingsplan) en de bijbehorende omgevingsvergunning voor Kanaalstraat 33 en Van der Veldstraat 2 en 2a in Lisse (coördinatieregeling).
De gemeente Lisse heeft naar onze mening onvoldoende rekening gehouden met de eisen van de nieuwe MoMo (Modernisering Monumenten) wet, die vanaf 1 januari 2012 van kracht is. Wel is op ons verzoek naderhand een referentie paragraaf opgenomen, die verwijst naar de zeer relevante nieuwe wet Modernisering Monumentenzorg en is dat in de toelichting in het bestemmingsplan opgenomen. Maar er is helaas onvoldoende met deze wet rekening gehouden. De rijksoverheid wil dat er in de monumentenzorg niet alleen oog is voor het monument zelf, (dus niet alleen maar object gericht), maar ook voor de omgeving ervan: het zogenaamde omgevingsgerichte erfgoedbeleid. We vinden dat de gemeente Lisse aan de borging van het culturele erfgoed van de omgeving en specifiek het gemeentelijk monument Kanaalstraat 33 in het voorliggende bestemmingsplan onvoldoende aandacht heeft besteed. Kennelijk was ook de Monumentencommissie nog veel te veel object gericht! Men herinnert zich kennelijk niet meer de uitspraak van de rechter in oktober 2010, die het Hofje van Six niet meer monumentwaardig vond, door de sloop van het vroegere sigarenmagazijn “Juliana” Kanaalstraat 44 in Lisse en nieuwe moderne hoogbouw pal naast het Hofje van Six …..! Concreet tekenden wij beroep m.b.t. de volgende zaken:: 1. Naar onze mening is het hoge trappenhuis incl. lift aanbouw (wordt i.p.v. de eerder genoemde 11 meter nu 12.90 meter hoog!) pal naast het gemeentelijk monument Kanaalstraat 33 een aantasting van de monumentwaardigheid van dit pand. Deze enorme hoogte staat ook niet duidelijk in het bestemmingsplan en in de gevelschets aangegeven. Ook vinden wij de derde bouwlaag van de nieuwbouw aan de noordzijde van het monumentale pand (Kanaalstraat 33) een aantasting van de monumentale waarde ervan. 2. Ook zien we in de stukken alleen een geveltekening van het pand Kanaalstraat 33 en aanbouw maar geen gevelschetsen van Kanaalstraat 33 inclusief schetsen van de gevels van omgevende woningen in de Van der Veldstraat en Kanaalstraat. Dit is wel nodig om de omgevingsvergunning goed te kunnen beoordelen. 3. Wij vinden dat de sloop van het hoekpand (Van der Veldstraat 2a) van de set karakteristieke woningen en de vervanging door een hoog modern pand er pal naast, de omgeving en het karakteristieke straatbeeld veel te veel aantast. Wij zouden deze set karakteristieke panden intact willen houden en de aanbouw niet ten koste willen laten gaan van het hoekpand van deze set woningen. Wordt vervolgd in afwachting van de verdere beroepsprocedure!
Voorgenomen bezuiniging op de monumentenzorg door Gem. Lisse De Ver.Oud Lisse had met verbijstering kennis genomen van de voorgenomen bezuinigingen op de monumentenzorg door het college van B&W van de gemeente Lisse. Met name het voornemen om de professionele Monumentencommissie, het schrappen van de bijdragen aan eigenaren van monumenten en het budget voor onderhoud monumenten deed ons erg pijn, nu daarmee monumentenzorg in Lisse vrijwel geheel opgegeven werd.

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 4 Herfst 2017

Nieuwsflitsen

Een bestemmingsplanwijziging met bijbehorende omgevingsvergunning is op 29 januari 2015 aangevraagd door de initiatiefnemer Blokhuis B.V. voor de bouw van acht nieuwe woonappartementen en daarbij de transformatie van de functie van het oude warenhuis. Echter is hier tegen door de omwonenden en Ver. Oud Lisse beroep ingesteld waar opvolgend de Raad van State op 30 december 2015 op heeft gereageerd met de vernietiging van het bestemmingsplan ‘Kanaalstraat 33’ met bijbehorende omgevingsvergunning. Uit het onderzoek van prof. ir. W. Patijn zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen. In april 2017 zijn deze toegelicht in de Raadscommissie van Lisse.
Deze knelpunten zijn:
Het monument wordt door de schaalvergroting aan de achterzijde te weinig gerespecteerd
De schaalverschillen tussen de nieuwbouw op de bestaande laagbouw en de lage bebouwing in de Van der Veldstraat zijn discutabel.\Privacy is niet gewaarborgd voor direct omliggende woningen door balkons en dakterras

Communicatie en betrokkenheid van omliggende bewoners was nihil

Het aantal parkeerplekken dient voldoende te zijn
De liftschaft werkt als aantasting van het gemeentelijk monument.

In het kort moet het gebouw voldoen aan het straatbeeld, met een subtielere aansluiting op het omliggend stedelijk weefsel, waarbij de monumentale waarde van het gebouw gewaarborgd blijft. In 2017 heeft de heer Patijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer Blokhuis B.V. en belanghebbenden over het voortzetten van de ontwikkeling van de plannen. De initiatiefnemer wil wel iets doen maar heeft geen chaast. Daarom heeft de Gemeente Lisse zelf in 2017 het Werkboek ’Kanaalstraat 33’ opgesteld in overleg met Blokhuis B.V, m.b.v. eerder gedaan historisch onderzoek door Rob Pex, gepubliceerd in het nieuwsblad van de VOL en de gebeurtenissen in de afgelopen jaren.
Op 5 oktober 2017 heeft gemeenteambtenaar Maarten Bosman het nieuwe Werkboek ‘Kanaalstraat 33’ besproken met de Monumentencommissie. De heer Bosman vroeg de Monumentencommissie om advies m.b.t. de volgende punten:
– De verplaatsing van de liftschacht van de nieuwbouw in het monumentale pand. In het document is een
zoekgebied aangegeven.
– De locatie van de mogelijke buitenruimte aan de Kanaalstraat bij het appartement op de eerste verdieping.

Voor de kwaliteit van de woningen is het gewenst om een buitenruimte te maken. Het is niet verplicht.
Reactie Monumentencommissie: De commissie kan zich een liftschacht in het monument wel voorstellen maar het zoekgebied mag alleen de gevel in de steeg niet raken. Ook kan de commissie zich voorstellen dat aan de Kanaalstraatzijde van het gebouw een buitenruimte op de eerste verdieping
mogelijk is, maar wel op een manier die past bij de architectuur. De kracht van het gebouw zit
namelijk in de gesloten baksteengevelarchitectuur. Een buitenruimte op die plek moet passen in de architectuur van de gevel. Het advies van de Monumentencommissie zal worden besproken met de initiatiefnemer Blokhuis B.V. t.b.v. de uitwerking van het plan. Wordt vervolgd! ■