Bezwaar Vereniging Oud Lisse tegen sloop van Heereweg 251-253 (de oude Openbare Lagere School)

Op 8 juli 2010 werd een sloopvergunning voor de Openbare Lagere School, Heereweg 252. De VOL heeft bezwaar gemaakt.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 9 nummer 4, oktober 2010

De Vereniging Oud Lisse heeft bezwaar gemaakt tegen de plotseling op 8 juli 2010 door het College afgegeven sloopvergunning voor het pand Heereweg 251-253, de oude Openbare Lagere School.

Hoewel het object in 2007 niet op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst, ondanks het advies van

de monumentencommissie en het bureau Dorp Stad en Land, heeft de voormalige wethouder G. Mesman bij de voorbereiding van de Raadhuisplannen duidelijk aangegeven aan de projectontwikkelaar te zullen meegeven om zo mogelijk dit karakteristieke gebouw te behouden en in te passen in de planvorming.

Het nu zeer vroegtijdig afgeven van een sloopvergunning van dit pand, dat nota bene nog door Stichting Kinder Opvang Lisse (SKOL) in gebruik is, voordat het nu door de rechter ontvankelijk verklaarde verzoek van het Cuypers Genootschap om het pand te beschermen als Gemeentelijk monument was afgehandeld, druist volledig in tegen de eerder uitgesproken intentie om dit pand indien mogelijk te behouden.

De Vereniging Oud Lisse begrijpt niet waarom er zo’n haast is gemaakt met het afgeven van deze sloopvergunning terwijl het nog volop in gebruik is door SKOL. Een nieuw aangepast plan voor het Raadhuisplein moet nog ontwikkeld worden. In de hoorzitting op 2 september onder leiding van de burgemeester, heeft de VOL samen met de Bond Heemschut die ook bezwaar maakte tegen de sloop, haar bezwaar toegelicht.

De Vereniging Oud Lisse is van mening dat dit karakteristieke pand, het oudste schoolgebouw in Lisse, daterend uit 1885 en pal gelegen tegenover de oude Grote Kerk, monumentwaardig en beeldbepalend is voor ons dorp. De voorgenomen sloop van dit pand beschouwen wij als een ernstige aantasting van het dorpsgezicht in het centrum van Lisse.

Heereweg Openbare Lagere school Foto gemaakt op 30 juni 1986