Webmaster Nico Valstar. Een maatschappelijk bevlogen mens

Een memoriam over zijn leven wordt weergegeven.

Nieuwsbrief

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 4 Herfst 2017

Op 30 september overleed Nico Valstar. Hij verzorgde tot halverwege dit jaar onze website. Aan een half woord had hij genoeg om uitvoering te geven aan wensen en aanpassingen voor de site en kwam ook zelf met suggesties. Begin ’93 waren er wereldwijd pas 50 websites. Daarna ging het snel. We kunnen ons nu al niet meer voorstellen hoe het was om geen informatie via sites te kunnen bemachtigen. In oktober 2003 stond in ons Nieuwsblad een Nieuwsflits met als onderwerp “Wie maakt de website”. Die maker werd snel gevonden. Nico Valstar natuurlijk. Valstar had zich vanaf de begintijd al geworpen op de techniek van het maken van sites. Al die handige tools, content management systems, die er nu zijn om een site te maken moesten toen nog ontwikkeld worden. Het was werken bij de bron. Hij had inmiddels al de nodige ervaring met sites maken en bijhouden opgedaan, dus om met de suggesties van bestuurslid Hans Smulders een site te maken was een leuke uitdaging. Meerdere maatschappelijke en culturele organisaties hadden hem al weten te vinden voor zo’n klus. Voor Museum de Zwarte Tulp zette hij bijvoorbeeld in 2001 een site op, voor het Gehandicaptenplatform was dat al in 2000. Dan waren er ook al snel de sites voor de bollenschuren en Stichting Welzijn Ouderen Lisse en er zal nog wel meer geweest zijn. Nico Valstar was sinds de oprichting in 1992 secretaris van wat officieel heet Platform Gehandicapten Beleid Lisse. In de negentiger jaren werden in diverse gemeentes vrijwilligersorganisaties opgericht die zich bezighielden met gelijke kansen voor gehandicapten. Dit hield verband met de resolutie van de Verenigde Naties “STANDAARDREGELS BETREFFENDE HET BIEDEN VAN GELIJKE KANSEN VOOR GEHANDICAPTEN” die in maart 1994 werd ingediend. Mensen met een beperking komen veel obstakels tegen in hun dagelijks leven om volwaardig als ieder mens mee te kunnen doen in de samenleving. Zo zijn openbare gebouwen, winkels en restaurants niet altijd even goed bereikbaar en toegankelijk. Reizen per openbaar vervoer, onderwijs volgen, sporten en zelfstandig wonen is niet altijd voor iedereen met een beperking even makkelijk en soms zelfs onmogelijk. Nico Valstar werd via het platform een waar pleitbezorger in Lisse voor deze zaak. Hij kwam ook in het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL, nu Welzijnskompas Hillegom-Lisse) en de Seniorenraad. Deze organisaties konden de knelpunten, waar mensen met een beperking tegenaan lopen, bespreken in hun regelmatig overleg met de gemeente Lisse. Ook van de mogelijkheden om ongevraagd advies te geven werd ruim gebruik gemaakt. Begin 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Burgers moeten mee kunnen doen en wanneer dat niet op eigen kracht lukt moet er ondersteuning geboden worden via de gemeente. Zaken waar Nico Valstar zich al tijden mee bezig hield, dus was het logisch dat hij zitting nam in de Wmo-adviesraad en wel als secretaris. Deze Wmo-wet had voor gemeentes nogal wat consequenties en zorgde ook voor de nodige beroering voor mensen die met de gevolgen van deze wet te maken hadden. Door zijn jarenlange ervaring had Valstar heel veel kennis opgebouwd. Wanneer er een probleem was en iets moest voorgelegd worden bij de rechtbank dan ging hij vaak mee. Zijn kennis van jurisprudentie op dit gebied was enorm en bleek vaak van groot nut te zijn. Lisse doet het niet slecht op het gebied van de Wmo-uitvoering. En dat is zeker ook toe te schrijven aan maatschappelijk bevlogen mensen als Nico Valstar. Vereniging Oud Lisse is Valstar dankbaar voor de hulp aan onze website, maar het belang van zijn vrijwillige en onvermoeibare inzet voor mensen die het wat minder gaat is van een heel andere orde en daar mag heel Lisse hem dankbaar voor zijn. ■