INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 7 nummer 4, oktober 2008

 Nieuwsflitsen Lezing A. Paardekooper Cees Paardekooper vertelde op 13 september over zijn vader, architect  ir. A.H.J. Paardekooper. Hij was in 1918 geboren. In oktober 1946 startte de samenwerking Paardekooper-Barnhoorn. Veel persoonlijke details worden verteld. Hij nam actief deel aan de Bosche School. Veel gebouwen in Lisse zijn van zijn hand.
 Nieuwsflitsen Mariakerk De laatste dienst in de Mariakerk was op 17 maart 2007. Gebouw en pastorie blijven behouden. Het wordt een gezondheidscentrum. Kerkhof en voorplein blijven onderdeel van de Agathaparochie.
 Nieuwsflitsen Expositie aquarellen Carl Daudeij In de bibliotheek is een expositie geopend van aquarellen van Carl
 Nieuwsflitsen Archeologische procedures Kanaalstraat 11-15 In mei 2007 werd door Klema BV een sloopvergunning aangevraagd voor de wagenschuur van Van Rossum en zijn woonhuis. De vergunning werd verleend onder de voorwaarde aandacht te besteden aan de archeologische waarden, maar geen verplichting tot onderzoek. Het was echter wel verplicht. De sloop vond plaats zonder vervolgonderzoek.
Pex, R.J. De Lissese kermis (1845-1853) (III) Diverse wetenswaardigheden uit de notulen van de gemeenteraad worden verteld. Bijvoorbeeld de aanvraag voor een poffertjeskraam door een weduwe, de vraag om de kermis niet te laten doorgaan vanwege de aardappelziekte in 1845, een vraag om afschaffing van de kermis vanuit religieus standpunt, een vraag over een verbod van de kermis vanwege een cholera epidemie in 1849 en 1853.
Bourgondiën, M. v. Laat ze allemaal de cholera krijgen! In 1833 werd de kermis verboden in verband met een cholera epidemie. Er waren vele protesten tegen het niet doorgaan van de kermis. Een brief van Wilhelmina Rademaker, echtgenote van Arie van Leeuwen, herbergier van de Witte Zwaan, wordt weergegeven.
Veld, A. in ’t D.W. Lefeber een legende in het bloembollenvak (4) Lefeber vond het belangrijk oude (wilde) soorten te bewaren om mee te kruisen. Er werden miljoenen kruisingen uitgevoerd. Dit was na een paar jaar teruggebracht tot 7 kruisingen. Vele andere wetenswaardigheden worden verteld, zoals zijn Russische reizen en bezoeken aan botanische tuinen. Ook de oprichting van tentoonstelling Keukenhof komt aan de orde.
Deursen, van A.Th. De Statenvertaler Ds. Willem Baudartius stond in Lisse (2) Ds. Willem Baudartius uit Lisse heeft diverse boeken over de geschiedenis van Nederland geschreven. De Morgenwecker is een boek uit 1610 over de strijd tussen de Spanjaarden en de Nederlanders. Hij is niet onpartijdig. Een tweede boek is heet Memoryen uit 1620. Het beschrijft de geschiedenis tussen 1612 en 1620. Zijn belangrijkste werk is medeauteur van de Statenbijbel.
Bourgondiën, M. v. De vicaris van Sint Servaas te Lisse in de 14e eeuw (2) De vroegste geschiedenis van de vicari van Sint Servaas in Lisse is in nevelen verhuld. Als gevolg van de Hoekse en Kabeljauwse twisten kwam de vicari in handen van Willem van Beieren, die in 1351 betrokken was bij de benoeming van een nieuwe vicaris. Later kwam het collatierecht weer terug bij de oorspronkelijke Hoekse eigenaar.
Bourgondiën, M. v. Ordehandhaving en brandbestrijding in de 18e eeuw (3) Besproken wordt  hoe de preventie en de brandbestrijding georganiseerd was. Het brandgevaar door kaarsen en olielampen was groot. Lange tijd werd gebruik gemaakt van emmers, die werden doorgegeven. In 1743 had Lisse een slangbrandspuit met 4 spuitvoerders, 16 pompers, 12 waterdragers om water naar de pomp te brengen, 4 watergieters en 2 oppassers.
Oproep CHG voor werkgroep Cultuur Historische Waarden Plannen voor de ruimtelijke ordening hebben ingrijpende gevolgen voor het landschap. Het CHG wil de kennis op dit gebied bundelen voor de Bollenstreek. Zij wil daartoe een werkgroep starten. Zij vragen hiervoor vrijwilligers.