BEHOUD VAN HISTORISCHE PANDEN BELANGRIJK

Sporen van vroeger (Lisser Nieuws)                                    21 april 2015

door Nico

Groen

Een van de doelstellingen van de Vereniging Oud Lisse is het behoud van historische beeldbepalende gebouwen. De Vereniging is opgericht in 1991 uit verontwaardiging over de plotselinge sloop van een aantal beeldbepalende villa’s in het noorden van het dorp. Zij zet zich sindsdien op krachtige wijze in voor het behoud van dit soort panden. De werkgroep Bouwkunde/Archeologie en Ruimtelijke ordening is van groot belang om dit te realiseren. Daarom is er twee keer per jaar  overleg van deze werkgroep met de gemeente Lisse over nieuwe plannen. We hopen daarmee al in een vroeg stadium een mening te kunnen vormen om  eventuele suggesties te doen voor een beter behoud of renovatie van het betreffende pand. Soms lukt dat goed en een andere keer niet of  minder goed.
In het jaarverslag van de Vereniging over 2014 staat wat er zoal gepasseerd is over bestemmingplannen en dergelijke. Hieronder staan een drietal plannen vermeld.
In 2013 is op het bestemmingsplan “De Zon, van Kanaalstraat 33 en Van de Veldstraat 2 en 2a een zienswijze ingediend door buurtbewoners en onze Vereniging. We zijn zeer teleurgesteld dat de op- en aanmerkingen op de zienswijze nauwelijks zijn gehonoreerd. Een tegenvaller dus.
Mede op ons verzoek heeft bureau Argos na de sloop in januari 2014 van het oudste pand van Lisse (Heereweg 191) langs de Heereweg een prehistorische akker gevonden. Ook zijn in een proefsleuf restjes aardewerk en munten aangetroffen. Dit geeft aan, dat er in de 18e eeuw bewoning is geweest. Ook een waterput en een beerput zijn onderzocht. Ook is een vermoedelijk 17e eeuwse muur aangetroffen. Wij hebben het evaluatierapport ontvangen.
We betreuren het zeer, dat de Openbare Lagere School uit 1886 in het kader van het Raadhuispleinplan gesloopt gaat worden. Waarnemend voorzitter Wim Bosch heeft ingesproken in de raadsvergadering van juni 2014. Hij bracht naar voren, dat in 2010 een zeer positief advies is uitgebracht door de Bond Heemschut dat de openbare school zeer karakteristiek en monumentwaardig is. Wim Bosch betoogde nogmaals, net als in 2010, het erg jam

mer te vinden dat de sfeer van het historisch en groene centrum ter plaatse moet verdwijnen, inclusief de monumentale eik tussen de Voorhof en de school en de rij monumentale linden langs de Heereweg.
Om als Vereniging veel invloed te kunnen hebben is het van groot belang, dat er veel mensen lid zijn van de Vereniging Oud Lisse. De gemeente zal eerder luisteren naar een vertegenwoordiger van een club van 1000 mensen, dan van een club van 100 mensen.  U kunt zich via het mailadres hieronder aanmelden als lid. De kosten zijn maar €  16,50 per jaar. Hiervoor krijgt u bovendien ieder kwartaal een Nieuwsblad met veel informatie  over geschiedenis, historische gebouwen/landschappen en personen, die vroeger in Lisse woonden en werkten. Verder zoeken we nog deskundigen op gebied van bouwkunde met interesse in historische panden voor de werkgroep Bouwkunde/archeologie en Ruimtelijke ordening.

Het huidige pand op Van der Veldstraat 2. Foto: Nicon Groen