Berichten

Grondruil Dever

NIEUWSBLAD Jaargang 2 nummer 3, juli 2003

Nieuwsflitsen

Na lange onderhandelingen tussen de gemeente Lisse en bestuur van de Stichting ’t Huys Dever, is op 2 april door notaris F.J.M. Kompier in het gemeentehuis de akte tot ruiling van grond tussen de Stichting Beheer Buitenplaats ’t Huys Dever en de gemeente Lisse gepasseerd. De akte van overdracht is daarbij ondertekend door beide partijen. Door in te stemmen met de grondruil maakt de Stichting de aanleg van de ontsluitingsweg tussen het bedrijvenpark Dever en de Heereweg mogelijk.

Voorwoord van de voorzitter: Behoud van het dorpse karakter

De  voorzitter schrijft in het voorwoord dat de VOL na de verkiezingen de constante factor in het uitvoerend gemeentelijk beleid is. We zijn onder andere betrokken bij de gemeentelijke monumentenlijst en de Centrumvisie.

NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 2, april 2002

Ton Rouwhorst

De verkiezingen zijn gelukkig weer achter de rug en we kijken er vol verwachting naar uit om met de nieuwe gemeenteraad en het col­lege van Burgemeester en Wethouders te gaan samenwerken.

Je ziet in deze tijd maar weer eens wat het belang is van onze Verening. De samenstelling van de raad of het college kan zo maar veranderen en de Vereniging Oud Lisse blijkt dan toch de constante factor te zijn in het uitvoerend gemeentelijk beleid. Het bijsturen van het monumentenbeleid en het behoud van het dorpse karakter blijven voor ons de komende raadsperiode weer de speerpunten.

De afgelopen jaren zijn we als Vereniging nauw betrokken geweest bij de bescherming van de nodige panden en deze panden op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Tevens zijn we in een vroeg stadium betrokken geweest bij het ontwikkelen van een Centrumvisie en ook daarbij is onze inbreng voor ingewijden duide­lijk herkenbaar. Betreffende de uitvoering van deze Centrum- plan­nen zullen we zeker onze rol blijven opeisen.

Ik denk dat ‘herkenbaar voor ingewijden’ een beetje in kaart brengt wat ons de komende jaren als Vereniging Oud Lisse te doen staat. De resultaten van onze inbreng in het gemeentelijk beleid zijn goed te noemen, maar meestal slechts bekend bij een kleine groep.

We zullen ons dan ook de komende periode duidelijker moeten profileren en ook zal het ledental van onze vereniging drastisch moe­ten toenemen. Een andere mogelijkheid is om de samenwerking met het Museum de Zwarte Tulp en de Stichting Dever te verwezenlijken om daardoor onze positie te verstevigen.

Deze en andere onderwerpen komen aan de orde op onze komende jaarvergadering. Ik hoop veel leden op onze jaarvergadering te mogen begroeten om gezamenlijk over deze onderwerpen te kunnen discussiëren.

 

Kanaalstraat hoek Kapelstraat ca. 1935

CENTRUM VAN LISSE IN ONTWIKKELING

NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 1, januari 2002

door Ton Rouwhorst

De gemeente heeft adviesbureau RBOI opdracht gegeven een visie te geven voor de ontwikkeling van het centrum van Lisse. De VOL is nauw betrokken geweest bij de eerste fases. De inventarisatiefase is nu achter de rug.

De gemeente heeft het adviesbureau RBOI opdracht gegeven een visie te geven voor de ontwikkeling van het centrum van Lisse. De Vereniging Oud Lisse is nauw betrokken geweest bij de eerste fases. De inhoudelijke inbreng van de VOL is dan ook

duidelijk herkenbaar.

Het plan van aanpak van het RBOI omvat zeven werkstappen, waarvan nu de eerste drie (initiatiefase, ideeënfase en inventarisatie­fase) zijn gezet. Dat resulteerde in een Werkboek waarin een inzicht wordt gegeven in de ruimtelijke mogelijkheden en wenselijkheden. Uitgangspunten zijn: behoud van het dorpse karakter, (de aantrekke­lijke dorpssfeer van de Kanaalstraat en de historische en kleinscha­lige sfeer van de Heereweg dienen dus behouden te blijven), handha­ven van evenementen in het centrum, verbetering van het toerisme en verkeersluw maken van bepaalde gebieden.

Het Werkboek behandelt uitgebreid een aantal projecten. We vatten ze samen. Het Vierkant zal een culturele identiteit krijgen met de nodige ondersteuning van horeca. Het bedrijf Digros aan het Vierkant zou daarom verplaatst moeten worden. (Er zijn mensen die dromen van de terugkeer van Herberg De Witte Zwaan) Het winkelcentrum Blokhuis is en blijft het economische hart, dat waar nodig versterkt zal worden. Uitbreiding in de richting van de Haven is een mogelijkheid. Binnenkort zal een conceptplan gepre­senteerd worden voor een doorsteek van de Kanaalstraat naar de Grachtweg.

Voor het grote, vrijgekomen terrein van garagebedrijf Heemskerk zijn conceptplannen in ontwikkeling met als uitgangspunt een cultu­rele bestemming. De mogelijkheid wordt bestudeerd de Haven te verbinden met het Blokhuis. (Wat betreft de Haven, er zijn mensen die dromen van terugkeer van de Gracht en de Brug.

Overwogen wordt het stalen casco van gebouw De Madelief (hoek Kanaalstraat-Westerdreef) meer in overeenstemming te brengen met de kleinschalige en historische sta­tus die wordt nagestreefd. Men poogt nieuwe functies te geven aan de Lisser Passage. Zodra in de toekomst de hallen van de CNB en van de Hobaho vrijkomen doordat deze oude Lissese bedrijven naar elders in de gemeente verhuizen, zullen ook deze locaties opnieuw ontwikkeld kunnen worden. De Vereniging Oud Lisse wil graag één van deze hallen behouden voor grote evene­menten.

Zoals te zien is wordt de zoge­naamde Glazen Hal afgebroken. Woondiensten Trias, die het terrein verworven heeft, gaat hier wonin­gen en kantoren bouwen alsmede een nieuw eigen kantoor. Op de plaats van het oude kantoor aan de Nassaustraat kunnen nieuwe plannen tot ontwikkeling komen.  Er zijn dus de nodige ontwikkelin­gen in ons dorp gaande. Die zijn ook af te lezen aan de vele strategi­sche aankopen van panden en ter­reinen door de gemeente. De Vereniging Oud Lisse volgt de activiteiten op de voet en stuurt waar mogelijk en gewenst bij.