Berichten

Stichting tot instandhouding van het Dorpsbeeld “Oud Lisse” ontbonden

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 1 2024
Deze stichting werd destijds opgericht om middelen te hebben bij dreigende teloorgang van historische panden. Dankzij de inspanningen van de stichting kon het markante station van Lisse gerestaureerd worden. Zo werd het behouden voor de toekomst en is nu een rijksmonument om trots op te zijn. Omdat de stichting na de verkoop van het station een slapend bestaan leidde was het beter de stichting op te heffen. Door de resterende gelden over te maken naar Vereniging Oud Lisse, onder de restrictie dat de gelden alleen gebruikt mogen worden voor de doelen waarvoor indertijd de Stichting Oud Lisse werd opgericht, is het initiatief van destijds gewaarborgd.

Lisse 825: bijeenkomst gedecoreerden

Nieuwsblad 22 nummer 3  2023

Nieuwsflits
Op 23 juni 2023 werden ca. 80 gedecoreerden uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen i.v.m. het 825 jaar bestaan van Lisse in 2023. De gedecoreerden waren lid van of ridder in de Orde van Oranje Nassau en werden in het gemeentehuis door de gemeente onthaald op een hapje en een drankje. Burgemeester Lies Spruit hield een toespraak waarna alle gedecoreerden voor het gemeentehuis op de foto werden gezet. Er waren ook enkele gedecoreerden aanwezig van onze Vereeniging Oud Lisse, te weten Dirk Floorijp die 30 jaar geleden al gedecoreerd is, Wim Bosch die 10 jaar geleden in 2013 geridderd werd en Nico Groen die in 2019 gedecoreerd is. Ook dhr. Grimme, vrijwilliger van onze Vereniging Oud Lisse, was als gedecoreerde aanwezig.

Oorkondes en nog eens oorkondes

Nieuwsblad 22 nummer 3  2023

Nieuwsflits

Tijdens de algemene ledenvergadering van onze vereniging werd er niet alleen afscheid genomen van onze nu ex-voorzitter Eric Prince. Eric werd ook gehuldigd door onze net in het zadel gehesen nieuwe voorzitter Jan van der Voet met een mooie oorkonde als erelid van VOL. Dik verdiend na al die jaren VOL inzet voor onze vereniging. Er is veel gedaan in de tijd dat Eric de voorzittershamer met verve hanteerde. Een taak die nog doorspeelt is het zoeken naar een ander onderkomen voor CHVOL. Een taak die onze nieuwe voorzitter nu op zich mag nemen. Gezien zijn achtergrond is hem dat wel toevertrouwd. Wij van de redactie wensen Jan van der Voet heel veel succes toe.

Wij van de redactie werden ook onverwachts in het zonnetje gezet. Deen Boogerd werd even in de schijnwerpers gezet om een oorkonde in ontvangst tenemen. Een oorkonde voor alle leden van de redactie met een prachtig boeket voor allen. Dit als waardering voor het blad wat u nu in uw handen heeft. Alle aanwezigen waren het roerend eens dat er niet bezuinigd mocht worden op de hoeveelheid uitgaves per jaar. “Dan maar een flinke contributieverhoging”, werd er uit de zaal geroepen toen de penningmeester deze optie voorhield. Voor ons als redactie is dat naast de oorkonde ook een groot compliment en geeft ons zin om op deze manier door te gaan. Alle leden dank daarvoor!

Afreden van 3 leden en 1 adviseur van de HLT Erfgoedcommissie

Nieuwsflits

Nieuwsblad 22 nummer 1 2023

Helaas heeft de HLT Erfgoedcommissie op 15 december 2022 afscheid moeten nemen van 3 leden en 1 adviseur, te weten de voorzitter dhr J. Bakker, lid dhr. J. van Zoelen, lid dhr. W. Koops en adviseur dhr. E. Prince. Wethouder mw. R. Wietsma van Teylingen was daarbij aanwezig namens de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen om afscheid te nemen van de vertrekkende leden en adviseur. Ook zij geeft aan het vertrek te betreuren. De kennis en kunde die met het vertrek wordt meegenomen acht ze een groot gemis voor de 3 HLT gemeenten. Daarnaast spreekt ze namens de HLT gemeenten haar waardering uit naar de Erfgoedcommissie en haar adviseurs. Van de 6 leden blijven er nu nog maar 3 leden over. Nu ook dhr. E. Prince namens Ver. Oud Lisse als adviseur afscheid neemt, blijven er nog 5 adviseurs over en blijft dhr. W. Bosch namens Ver. Oud Lisse als adviseur aanwezig. Voorzitter dhr. J. Bakker en adviseur dhr. A. Pop bedanken alle leden en adviseur voor hun deskundigheid en prettige samenwerking. Er wordt nu door de HLT functionaris mw. C. Bekker druk gezocht naar uitbreiding van de commissie.

Nieuwsblad 22 nummer 1 2023

Tijdens de algemene ledenvergadering werd Jos van Bourgondiën bedankt als bestuurslid. Louise Kerkvliet volgde hem op. Wij hebben heel wat activiteiten in verband met 825 jaar Lisse. Ook het 400 jarig bestaan van de Poelpolder in 2024  kost nu al veel tijd.

Bestuurszaken

Nieuwsblad 22 nummer 1 2023

Beste lezer,
Na de algemene ledenvergadering van 20/12/2022 kwam er een wijziging in het bestuur van onze vereniging: Jos van Bourgondiën maakte plaats voor Louise Kerkvliet. Het leek me leuk dat met een foto in dit blad te verduidelijken. We zien zittend van links naar rechts: Helmi Beijsens, Louise Kerkvliet, staand van links naar rechts: Eric Prince, Jasper de Jong en Henk Schaap. Het zijn drukke weken geweest voor het bestuur en enkele vrijwilligers. Van alle kanten wordt om samenwerking gevraagd en daar werd zo veel mogelijk op ingespeeld.
Vooral het feest 825 jaar Lisse, wat de burgemeester dit jaar wil vieren vraagt veel overlegtijd, want allerlei verenigingen nemen het mee in hun programma, het hele jaar door. Peter Vink, Deen Boogerd en Simon van Dijk denken mee en doen verslag. 825 jaar Lisse zoekt naar de oorsprong van ons dorp en naar die mooie oude tijd die achter ons ligt. We kunnen het lezen in Sporen van Vroeger door Nico Groen. Simon van Dijk vertoont allerlei mooie oude films voor vrijwilligers van Marente (7/3) en op dinsdagmiddag 18/4 voor de hele bevolking in Floralis. Activiteiten bij Dever, het Corso, op Mozaïekendag, de Volksuniversiteit, Open Monumentendag op zaterdag 9/9, bij de feestweek door de HDV en educatieve uitbeeldingen, wandelingen langs historische panden. Er zullen beslist nog meer activiteiten bij komen. Zoals boven gezegd zat onze vereniging zelf ook niet stil. Na de lezing over Lisse in verandering400 jaar Poelpolder door Liesbeth Brouwer waren er “Verhalen van Hollands Buiten”. Op zondagmiddag 12 februari ging Janneke Tanja in op de historie van Dever, van Heereman van Zuydtwijck naar de gemeente Lisse en van holle kies naar Huys. Op woensdag 22 februari was Keukenhof aan de beurt met een inleiding door conservator Charlotte Ebers, een vraaggesprek met Ton Tibboelen boeide verhalenverteller Janneke Tanja met de erfenis van de Graaf van Lynden naar Stichting Keukenhof. Hiernaast waren er bijzondere bijeenkomsten in restaurant de Engel, vol met herinneringen en volop humor door Cas Juffermans op dinsdagavond 21/2 en 23/2, bezocht door zo’n 80 en 115 bezoekers. En 80 belangstellenden wachten nog op de volgende avond die gepland moet worden. De Provinciale Statenverkiezingen komen er aan, vooral voor Hillegom staat veel woningbouw op het spel, maar dat mag niet ten koste gaan van bollenland. Onze voorjaarsbloemen komen weer uit, de Keukenhof gaat open en Peter Vink legt uit wat er gebeurde tijdens de Tulpomanie in zijn lezing op 21/3 in de Vergulde Zwaan.
Als je van een reis uit het buitenland komt is het geweldig dat hier alles zo “goed en schoon” geregeld is, maar daar moeten we ook ons best voor doen: “Yes, together we can.’

Veel leesplezier en tot ziens bij onze activiteiten,
Eric Prince, voorzitter.

 

Nieuw onderzoek 400-jarige Poelpolder

Sporen van vroeger (LisserNieuws)

 14 december 2021

 door Henk Schaap

De Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” is een onderzoek gestart naar de geschiedenis van de Poelpolder. Volgend jaar, in 2022, is het 400 jaar geleden dat het besluit werd genomen om de Poel droog te maken. In 1624 was de Poel droog. De Lisserpoelpolder is een van de oudste droogmakerijen van Zuid Holland. Eeuwenlang was de Poelpolder vooral een weidegebied, nu is het ook een belangrijk woongebied.

 

Het komende 400-jarig bestaan was een mooie aanleiding voor Vereniging Oud Lisse om het onderzoek te starten. Er zijn nog tal van sporen in het landschap van de Poelpolder die stammen uit de tijd van de drooglegging en al 400 jaar oud zijn. Denk aan het open weidelandschap en de ligging van dijken en sloten. Het is belangrijk die sporen onder de aandacht te brengen bij bewoners en bestuurders, zodat deze sporen behouden kunnen blijven.

 

Aanpak

Er is al veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Poelpolder. Dat wordt niet allemaal overgedaan. Het onderzoek start daarom met een inventarisatie van al beschikbare kennis. Het onderzoek verloopt via verschillende thema’s. De inventarisatie is vanaf de vroege geschiedenis van het gebied van de Poel, de geschiedenis van de droogmaking, de bebouwing en bewoners. Ook de moderne tijd met grootschalige woningbouw wordt niet vergeten.

De inventarisatie wordt medio 2022 afgerond. Aan de hand van de resultaten van de inventarisatie worden sporen uitgezet voor een verdiepend onderzoek dat naar verwachting in 2024 afgerond kan worden.

 

Oorsprong van de Poelpolder
Het ambacht Lisse lag vroeger op een bijzondere plaats. Aan de westelijke kant begrensd door de duinen en de zand- en geestgronden die zich daar bevonden. Aan de oostelijke zijde de lager gelegen en veel nattere gronden die op het Haarlemmermeer uitkwamen. In feite ging het daarbij niet om het grote Haarlemmermeer maar een reeks kleinere plassen en poelen die door het eiland Rooversbroek enigszins afgescheiden waren van het Haarlemmermeer. Door twee kleine openingen, de Greveling en het Hellegat, stonden de poelen in verbinding met het Haarlemmermeer. Vroeger heette het hier het Kager Meer.

 

Dat in Lisse een verzameling plassen werd drooggemaakt, is te danken aan de kerkmeesters van drie Leidse hoofdkerken (de Pieterskerk, de Hooglandse kerk en de Lieve Vrouwekerk). De kerken namen als eigenaars van enkele plassen het initiatief. Zij vormden met rijke, investeringslustige stedelingen een consortium dat een lucratieve belegging zocht. Het consortium bestond vooral uit stedelingen. Slechts één edelman kwam in beeld. De heer Duyvenvoorde was namelijk eigenaar van een stukje water dat in het project werd opgenomen. Nog voor de droogmaking werden de kavels verkocht. In 1624 was de droogmaking voltooid en waar eens de poelen lagen, kon voortaan haver gezaaid en vee geweid worden.

In juni 2022 is een lezing gepland over de geschiedenis van de Poelpolder. Wilt u berichten hierover ontvangen en deelnemen aan de lezing, wordt dan lid van de Vereniging Oud Lisse.

 

Kaart: Vóór de drooglegging lagen er enkele poelen. Kaart uit 1615

 

Activiteiten van de VOL in 2020

Sporen van vroeger (LisserNieuws)                                                               

25 mei 2021

 door Nico Groen

Het Nieuwsblad van de Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” is, met 32 pagina’s in  fullcolor op A4 formaat, de moeite waard. Het kwartaalblad staat iedere keer vol interessante informatie en mooie foto’s. In het VOL-Nieuwsblad is er altijd een voorwoord van voorzitter Eric Prince onder de titel ‘Bestuurlijke zaken’. Zo staat er in het eerste nummer van 2021 in dit voorwoord een overzicht van de ontplooide activiteiten van de vereniging uit 2020. Hieronder volgt een uitgebreid samenvatting van dit overzicht.

 De leden en vrijwilligers van de vereniging hebben nu al een jaar met corona doorgebracht. Daardoor heeft iedereen helaas veel contacten en gezelligheid moeten missen. In het begin van 2020 hebben we 2x een lezing gehad: Startbijeenkomst Lisse TijdReis (LTR), en “Watersnood in de Bollenstreek” door Harry Salman. Simon van Dijk heeft 2x oude films kunnen vertonen in theater Floralis. Open Monumentendag kon op sobere wijze doorgaan. Omdat het bestuur graag met onze leden in gesprek wil blijven werd de Algemene Leden Vergadering (ALV) doorgeschoven. Want zij wil de leden en vrijwilligers goed informeren over het gevoerde beleid.

Sporen van Six

Eric Prince: “Waar we een bijzonder hoogtepunt van hadden verwacht, de uitgave van “Sporen van Six” bij Uitgeverij Verloren, werd een bijna stille overhandiging van het prachtige boek aan burgemeester Lies Spruit op 23 november door Henk Schaap in het bijzijn van een fotograaf en uw voorzitter. Nu zijn al zo’n 130 boeken via de vereniging aan de man gebracht”.

De vrijwilligers bleven thuis doorgaan met hun liefhebberijen: de uitgave van het VOL-Nieuwsblad, Sporen van vroeger, discussies op het Forum, reacties op FaceBook, verwerking van foto’s en artikelen in het archief, op de website, op de Beeldbank Lisse en op de YouTube site van de vereniging met bijzondere filmpjes. De vrijwilligers, die met genealogie of transcriptie van oude teksten werkten, gingen gestaag door. De werkgroep ‘De Frits Treffers penning’ selecteerde een monumentaal pand voor de jaarlijkse penning, die in november werd uitgereikt aan Sander en Jip Verheijen aan de  Wagendwarsstraat 20. De schenking van het vaandel van muziekvereniging ‘Trouw moet Blijken’ en andere schenkingen kregen de nodige aandacht.

Ook was er vertegenwoordiging in de digitale vergaderingen van de erfgoedcommissie HLTsamen en de straatnamencommissie. Daarnaast was er digitale inbreng in de Cultuurhistorische Atlas van de Duin- en Bollenstreek van het CHG als voorbereiding op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Gemeente Lisse. Ten slotte moeten alle warme contacten met de gemeente Lisse, Dever (nieuwe Kwakel), Museum de Zwarte Tulp, het Bloemencorso en het CHG genoemd worden.

Goed dat de VOL zoveel leden heeft, maar er kunnen er nog veel meer bij. Op de website OudLisse.nl staat een aanmeldingsformulier om u op te geven als lid. Op dit moment staan er zo’n 1000 onderwerpen of artikelen op deze website.

Foto: Voorpagina van het Nieuwsblad van het eerste nummer in 2021.

 

 

Nieuw VOL-Nieuwsblad, vol met oud nieuws.

Sporen van vroeger (LisserNieuws)                                                            

11 augustus 2020

door Nico Groen

Onlangs is weer het Nieuwsblad van de Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” uitgekomen. Het kwartaalblad van 32 pagina’s is in full couleur op A4 formaat. Het  blad staat ook deze keer vol interessante informatie en mooie foto’s.

Anneke Ruys, dochter van de welbekende dominee van de gereformeerde kerk, hield als jong meisje in de periode 1943-1945 een dagboekje bij. Anneke publiceerde haar dagboekje in 2005 bij uitgeverij Kirja. Het boekje kreeg de titel ‘T WORDT VAST GAUW VREDE. De bibliotheek van de VOL is in het gelukkige bezit van een exemplaar. In het recent verschenen Nieuwsblad staat een samenvatting van maar liefst 3 pagina’s.

Verhalentafel

In het Nieuwsblad worden ook verhalen aangehaald, die voor de coronatijd in de Vergulde Zwaan verteld werden aan de maandelijkse verhalentafel. Aan de orde kwam bijvoorbeeld dat tijdens de oorlog veel scholen werden gevorderd door de Duitsers. Waar moest er les gegeven worden? Kinderen moesten gedurende die tijd naar andere locaties om te leren.

In een ingezonden brief beschrijft Frans Schenk hoe hij als een klein mannetje de oorlogstijd beleefde. Een verhaal zoals ze ook aan de verhalentafel worden verteld. Schuif ook eens een stoeltje aan bij de verhalentafel in de Vergulde Zwaan.

De gebeurtenissen rond het tv-spektakel ‘Spel zonder grenzen’ van de NCRV werden minutieus bijgehouden door Wilmy Hazelaar, deelneemster voor Lisse. In het Nieuwsblad vindt u een uitgebreid verhaal van haar belevenissen. Zij schonk de VOL 3 plakboeken.

Waarom de Kloppenbrug in de Achterweg-Zuid over het Mallegat zo wordt genoemd? Dat kunt u lezen in twee artikelen in de rubriek ‘Oud Nieuw’. De Kloppenbrug herinnert nog aan kloppen. Maar waarom is die plaats verbonden met kloppen en wat waren kloppen eigenlijk?

Ingebrachte schenkingen van het voorafgaande kwartaal worden ook altijd vermeld in het Nieuwsblad. Deze keer waren er een twintigtal vermeldingen, waaronder 18 foto’s van de mobilisatie en 38 ansichtkaarten.

Het Nieuwsblad is te koop voor 5 euro en te verkrijgen tijdens de wekelijkse VOL-inloop van 9.00 uur tot 12.00 uur op dinsdagmorgen in de Vergulde Zwaan, 1e Havendwarsstraat 4. Daar kan men zich ook opgeven als lid. Het lidmaatschap is 20 euro per jaar voor mensen die in Lisse wonen. Leden krijgen de 4 Nieuwsbladen dan gratis . Ook de thema-avonden zijn gratis voor leden. Een aanmeldingsformulier en informatie over de doelstellingen van de vereniging is te vinden op de website Oudlisse.nl. Ook kunt u mailen naar onderstaand mailadres.

Het nieuwste kwartaalblad van de VOL. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan 75 jaar vrijheid.

 

VOL draagt bij aan video over ‘De kracht van Linked Data’

Bij de ontwikkeling van LisseTijdReis heeft Vereniging Oud Lisse gebruik gemaakt van een techniek die ‘Linked Data’ heet. Die techniek maakt het eenvoudig om verschillende gegevens met elkaar te verbinden. De website LisseTijdReis krijgt in de erfgoedsector veel belangstelling en wordt gezien als een goed voorbeeld voor andere instellingen. Vandaar dat het Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Netwerk Digitaal Erfgoed aan VOL heeft gevraagd om bij te dragen aan een promotievideo. Het resultaat vind je via deze link: https://youtu.be/V88-wHcqGe0 .

Voor het Netwerk Digitaal Erfgoed is Linked Data de aangewezen techniek om de bruikbaarheid van digitale erfgoedcollecties te vergroten. In deze video legt de cultuur-historische Vereniging ‘Oud Lisse’ uit wat zij met Linked Data heeft bereikt. En waarom het belangrijk is dat zo veel mogelijk digitaal erfgoed als Linked Data beschikbaar komt.

Meer weten over de kracht van Linked Data? Ga naar www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/linkeddata

Deze video is een productie van het Netwerk Digitaal Erfgoed i.s.m. Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Meer weten over LisseTijdReis, de website is bereikbaar via http://data.oudlisse.nl

In memoriam Frits Treffers. Frits was medeoprichter van de Vereniging “Oud Lisse”.  

Sporen van vroeger   (LisserNieuws)   

17 december 2019

 door Nico Groen en Wim Bosch

 

Op 21 november 2019 is Frits Treffers (27 oktober 1932–21 november 2019) na een langdurige ziekte overleden. N.a.v. zijn geweldige bijdragen aan de Vereniging “Oud Lisse” werd Frits in 2015 tot erelid van onze vereniging benoemd. Hij werd benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau tijdens het 25 jarig jubileum van de Vereniging ”Oud Lisse” in 2016.

Frits is in 1932 in Ned. Indië (Batavia) geboren en heeft daar zijn jeugd doorgebracht. Zijn vader, die beroepsofficier bij de KNIL was, werd in 1942 door de Japanners geëxecuteerd.  Hij is na de oorlog in 1947 met zijn moeder en zus naar Nederland teruggegaan. Frits is zijn leven lang verknocht geweest aan zijn jeugdervaringen in Ned. Indië. In Nederland werd Frits ingenieur door zijn studie aan de TU in Delft en werd daarna bouwkundig architect.

De dreigende sloop van de mooie bollenvilla’s Merenburgh, Magnolia en Buitendorp tegenover zijn huis Somalo was de aanleiding voor de oprichting van de Vereniging “Oud Lisse” in januari 1991.  Frits Treffers werd als medeoprichter bestuurslid van de Vereniging “Oud Lisse”. De villa Merenburgh werd eind 1991 helaas onverwacht gesloopt terwijl de bezwaarprocedure nog liep.

Station Lisse

Daarna heeft Frits zich als architect intensief ingezet voor het behoud van het oude monumentale station Lisse uit 1905, dat ook met sloop bedreigd werd. Na diverse gesprekken met NS werd er uiteindelijk overeenstemming bereikt. Daartoe werd, naast de Vereniging Oud Lisse, de Stichting Oud Lisse opgericht voor de restauratie en onderhoud van monumentale panden zoals het station. Frits speelde hierin een leidende rol. De Stichting Oud Lisse kwam met de NS overeen het stationscomplex tegen een gering bedrag te huren met als verplichting dat het pand op eigen kosten gerenoveerd en onderhouden zou worden.

Rijksmonument

Het prachtige resultaat was, dat met medewerking van de gemeente Lisse, het pand zelfs werd aangewezen als Rijksmonument! Om de restauratie te bekostigen werd de benedenverdieping van het station door de Stichting Oud Lisse verhuurd aan restaurant “De Verloren Koffer”, van John Nederstigt.

Daarnaast heeft Frits de leiding gehad van de werkgroep Bouwkundige Zaken, die in 1996 alle monumentwaardige panden in Lisse geïnventariseerd heeft. Het resultaat was het prachtige, uitgebreid beschreven boek “Registratie Waardevolle Panden in Lisse”.  Groepswandelingen door het dorp met Frits waren door zijn enthousiaste en flamboyante betoog een waar feestje. Frits was ook actief betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke monumentenlijst in 2008. Hij werkte ook mee aan de uitgave van het boek “Wandel- en fietsroutes langs Monumenten in Lisse” uit 2010. Kortom Frits is voor heel Lisse en omgeving van grote betekenis geweest met zijn grote kennis van bouwzaken en monumentale panden.

Met het overlijden van Frits Treffers hebben we afscheid moeten nemen van een zeer gedenkwaardig bestuurslid, die we echter blijvend zullen gedenken en nooit zullen vergeten!

Foto: Een samengestelde foto van Frits Treffers met het station op de achtergrond
Foto’s: Frits Treffers van Arie in ’t Veld en het station van de Vereniging “Oud Lisse”