Berichten

Poelpolder 400 jaar

Nieuwsflits

Nieuwsblad 22 nummer 4  2023
Volgend jaar is het zover: we vieren het 400-jarig bestaan van de Poelpolder. In het jaar 1624, werd de Poel drooggelegd. De Lisserpoelpolder is een van de oudste droogmakerijen in Zuid-Holland en diende eeuwenlang voornamelijk als weidegebied. Tegenwoordig is het echter ook een belangrijk woongebied. Ter ere van dit bijzondere jubileum zal Vereniging Oud Lisse een boek publiceren over de rijke geschiedenis van de Poelpolder, en een historische wandelroute introduceren. Sinds 2021 werkt een projectgroep hard aan de realisatie van het boek en de wandeling, die medio 2024 beschikbaar moeten zijn. Dit project wordt financieel ondersteund door de ‘Stichting Accommodatie en Recreatie Lisse’ en Amvest.
Het boek over de Poelpolder zal het ontstaan van het landschap belichten, met aandacht voor het dorp en de gemeenschap rond 1624. We onderzoeken het besluitvormingsproces rond de drooglegging, wie daarbij betrokken waren, en de technische aspecten van de droogmaking en het drooghouden van de polder. Ook komt de sociale geschiedenis aan bod, met verhalen over de mensen die door de eeuwen heen in
de polder hebben gewoond en gewerkt, inclusief de huidige boeren. Tot slot behandelen we de woningbouw vanaf de jaren ’60 en sluiten af met een blik op de ‘Sporen in het Landschap’.

 825 jaar Lisse en droogmakerij Lisserpoelpolder

Sporen van vroeger  (LisserNieuws)                                                          

26 september 2023

door Nico Groen

Een van de grootste veranderingen in de loop van de eeuwen in Lisse is het droogmaken van de Poel bij Lisse. De Poel bestond uit de Noordpoel, Geestwater, de Zuidpoel en de Kleipoel. Lisse kreeg er opeens veel grondgebied bij. Daarom hoort het in deze serie over de historie en de geschiedenis van 825 jaar Lisse thuis.

De 3 hoofdkerken van Leiden hadden de visserijrechten van het water van de Poel van de stad Leiden gekregen. De rechten brachten echter te weinig op. In 1622 werd het besluit genomen om het geheel droog te malen om geld te genereren voor achterstallig onderhoud van de kerken. Zij vormden met rijke, investeringslustige stedelingen een consortium dat een lucratieve belegging zocht. Slechts één edelman kwam in beeld. De heer Duyvenvoorde was namelijk eigenaar van een stukje water dat in het project werd opgenomen. Nog voor de droogmaking werden de kavels verkocht. In 1623, precies 400 jaar geleden, werd een ringsloot met dijk om de hele Poel gemaakt. Er kwam dus ook een ringsloot tussen het eiland Rooversbroek en de ‘Bedijkte Lisser Poel’. Later werd dit de Lisserpoelpolder. In 1624 was de droogmaking voltooid en waar eens de poelen lagen, kon voortaan haver gezaaid en vee geweid worden.

 Ter aanvulling van de 2 oorspronkelijke molens werd in 1676 de Grote Lisserpoelmolen gebouwd bij het Hellegat aan het einde van de 2e Poellaan. Deze molen staat er nu nog. De polder ligt 2 á 3 m onder het boezemwater van de Ring- of Rijnsloot. Het land ten westen van de polder ligt 60 cm boven dit waterpeil. Daar is het vaak zandgrond waarop bollen geteeld worden. Het ‘Ommetje van de Poelpolder’ loopt op de dijk met aan de ene kant de weilanden van polder en aan de andere kant van het water de grond in gebruik voor bollenteelt. Dit is een groot contrast met elkaar. Boven de bollengronden zijn vaak veldleeuweriken te horen, maar boven de weilanden niet.

 De Lisserpoelpolder bestaat hoofdzakelijk uit weilanden. Ten zuiden van de 2e Poellaan is wat bollenteelt te vinden. De zandgrond uit de ondergrond is hier naar boven gebracht. Het ommetje van de Poelpolder loopt tussen de bollengrond en het weiland door. Het noordelijk gedeelte van de Poelpolder is vanaf 1965 geleidelijk bebouwd, maar was oorspronkelijk ook grasland, onder andere van boerderij Poeleway, die nabij de Pauluskerk stond. Dit in tegenstelling tot de Rooversbroek, waar tuinbouw de boventoon voerde. Dit vanwege het verschil in grondsoort. De bovenste teeltlaag van de Rooversbroek bestaat voornamelijk uit veen, die van de Poelpolder uit klei.

Boek over de Lisserpoelpolder

Een werkgroep van de VOL is bezig de geschiedenis van de Poelpolder op een rij te krijgen. Er zijn al veel gegevens boven water gekomen. Het is de bedoeling dat in 2024 een boekwerk over die geschiedenis door de VOL wordt uitgegeven. Dan is het 400 jaar geleden dat de grond in gebruik werd genomen.

Kaart van de Poelpolder en de Rooversbroek van Jan Pietersz. Dou uit 1624

 

 

 

Oud Nieuws: KRIJG TOCH ALLEMAAL DE ….

Epidemieën zijn een actueel onderwerp. We hebben er veel langs zien komen in de afgelopen eeuwen. Een aantal pandemieën, epidemieën en endemieën (streeekgebonden) passeert de de revue.

Louise Kerkvliet

Jaargang 19 nummer 3, 2020

Epidemieën zijn een actueel onderwerp, we hebben er veel langs zien komen in Nederland. In de 20e eeuw tot nu zijn er 16 epidemieën en 1 pandemie geweest, in de 19e eeuw 10 epidemieën en 26 endemieën (streekgebonden besmettingen). De ziektes volgden elkaar in rap tempo op, de impact op de bevolking was enorm. Als we kijken naar de doodsoorzaken van de overlijdensgevallen in onze eigen stamboom, zien we de gevolgen ervan. Jarenlang wordt al gewaarschuwd dat er een wereldwijde ziekte zou kunnen uitbreken, een pandemie. Helaas is dat dit jaar een feit, met alle gevolgen van dien.
Vooral de pest en de Spaanse griep zijn de massamoordenaars van onze geschiedenis. We hebben zeker verschillende endemische ziektes gekend in onze omgeving, zoals in 1865-1866 toen er een cholera- en tyfusepidemie in deze streek heerste, waardoor er veel slachtoffers vielen.

Het vroegere pestbosje bij boerderij Langeveld

In de jaren daaropvolgend was er veetyfus in de omgeving van Leiden, het Groene Hart en de Bollenstreek, alle gebieden werden zwaar getroffen. De Leidse kranten van 1866-1867 meldden regelmatig wat de status was van de besmettingen. Cijfers van getroffen dorpen werden gepubliceerd met bijbehorende maatregelen en adviezen. In de 19eeeuw leefden veel Lissese gezinnen van de veeteelt en tuinderijen. Een dierziekte was ook destijds een ramp voor de economie. De maatregelen lijken hetzelfde als tegenwoordig, echter werden alleen getroffen bedrijven geïsoleerd. Dat is tegenwoordig soms ook nog zo, want dat hangt af van de betreffende dierziekte. Er zijn in Lisse alleen al duizend stuks vee overleden aan deze ziekte, voor veel gezinnen een flinke aderlating. Zou hier sprake zijn geweest van besmetting overgaand van mens op dier? In Brabant zijn nu veel nertsfokkerijen getroffen door dit verschijnsel. Er is destijds vee afgemaakt,
maar er stierven ook dieren aan de ziekte. Volgens de hygiëneregels van destijds werd dit vee in zogenaamde pestbosjes begraven. Dat zijn kleine met bomen begroeide gebiedjes aan de rand van een weide, vaak met een sloot er omheen.

In Lisse zijn er nog drie pestbosjes bekend, wie heeft ze niet gezien terwijl je aan het fietsen bent in de omgeving. Ziektes en epidemieën maken deel uit van onze gezamenlijke geschiedenis, zo ook in ons taalgebruik. Is het mogelijk dat verwensingen op basis van ziekten in die tijd populair zijn geworden en hoe vaak horen wij het nog? Krijg toch de kolere (cholera), tyfus of tering hoorden we vaak in het verleden. Ook dat je een ‘etterbak bent of een ‘pokkekind’. Tegenwoordig horen wij dat je een ‘coronalijer’ bent. Het zou een onderdeel zijn van ons gezamenlijke taalgebruik en onze cultuur, anderen
beweren dat het komt doordat er een taboe op godslastering heerst. Laten we met zijn allen hopen dat er snel een einde komt aan deze vreemde tijden en we allemaal weer veilig en zonder beperkingen verder mogen.

Bronnen:
yori.nl/epidemieën in de geschiedenis
Leidse courant/historische kranten
Wikipedia/lijst verwensingen op basis van ziekte

KUNST VOOR 50 JARIGE POELPOLDER

In 2015 is het 50 jaar geleden, dat de eerste huizen in de Poelpolder werden gebouwd. Er worden voor 2015 allerlei activiteiten voorbereid.

door Arie in ’t Veld

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 3, juli 2013

Namens die werkgroep voerde initiatiefnemer Marcel Huismans onlangs het woord in de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Hij brak bij de commissieleden een lans voor het creëren van een breed draagvlak voor dit feest. “Het ontwikkelen van de Poel tot woningbouwlocatie was een grote opgave die de gemeente met succes heeft aangepakt en afgerond. Wij richten ons nu tot de gemeente om ondersteuning. Niet in de eerste plaats wat de financiën betreft, maar om mee te denken en daar waar mogelijk mee te werken. Indertijd werd weiland omgeturnd tot bouwgrond voor huizen, scholen en winkels. Nu zijn we op zoek naar een echte afronding van de invulling van dit gebied.

Er is een groep mensen bij elkaar verzameld die een volksfeest vanuit de bewoners wil en een gedenksteen. Het feest is voor en door de bewoners en zal aansluiten op bestaande activiteiten in de Poelpolder. Wat die gedenksteen of monument betreft: er komen steeds meer rotondes. Zo ook binnenkort op de grens van het dorp en de Poelpolder, namelijk op de kruising Uitermeer/Ruishornlaan. Als je nou met de bouwers, de bewoners en de bestuurders eens bekijkt of men gezamenlijk wat kan opbrengen om aan het vijftigjarige bestaan aandacht te geven, is een uiting op die rotonde een ideale gelegenheid. We weten dat er een rotondespecialist is voor de invulling van de rotondes in Lisse, maar gezet worden. We zijn dus op zoek naar draagvlak voor zo’n blijvende herinnering.”

Huismans riep de gemeente op om hierin mee te denken en samen iets op te bouwen “Als dat draagvlak er niet is, laten we het initiatieflos.” Huismans werd op zijn wenken bediend, want burgemeester Lies Spruit zei de handschoen op te nemen en hierover op een later moment afspraken te willen maken. Het daarop volgende applaus in de vergaderzaal betekent uiteraard dat die toezegging veel bijval kreeg.

Pauluskerk in de zich nog ontwikkelende Poelpolder
foto: 26-3-1973, BP van Deelen

 

Op weg naar halve eeuw wonen in Poelpolder

De eerste paal voor de nieuwbouw in de Poelpolder was op 6 mei 1965. Er zijn allerlei ideeën  geopperd om dit te vieren in 2015.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 3, juli 2012

p 6 mei 2015 zal het een halve eeuw geleden zijn dat toenmalig burgemeester mr. Th.M.J.de Graaf de eerste paal heide voor de bouw van woningen in de Poelpolder. In augustus 1963 werd het eerste bouwplan ter visie gelegd. Een interessant plan, geldend voor de eerstkomende vijftien jaar, met daarin bungalows, villa’s, eengezinswoningen, flats in drie bouwlagen maar ook in zeven tot negenbouw lagen en een winkelcentrum, En ten zuiden van de Eerste Poellaan, grenzend aan de Ringsloot: … een zwembad… Niet alles zou uiteindelijk precies volgens de eerste plannen worden uitgevoerd zoals we inmiddels weten. Op zich is dat natuurlijk niets nieuws, zoals dat ook geldt voor de in 1964 geopenbaarde plannen om in het gebied Blokhuis in het centrum van Lisse een sporthal, gemeentehuis en een flink uit de kluiten gewassen cultureel centrum te realiseren. Plannen die nooit werden uitgevoerd……

De Poelpolder stond aan de vooravond van een metamorfose waardoor het gebied ruimte zou gaan bieden aan in eerste instantie 1800 woningen, waarin 8 tot 9 duizend mensen konden wonen. De kostenvan het totale plan werden geraamd op twintig miljoen gulden. Het willen realiseren van een grote woonwijk is één, het zorgen voor een goede ontsluiting om er voor te zorgen dat de wijk niet een soort getto zou worden, een noodzakelijke tweede. Om de wijk te ontsluiten wilde de gemeente een nieuwe weg (de Ruishornlaan) richting Lisse centrum aanleggen waarvoor dan nog wel een tweede deel van de begin zestiger jaren al gedeeltelijk gedempte gracht ook gedempt moest worden en de bestaande brug als viaduct dienst ging doen. Ook zou meer zuidelijk, net langs Dever een weg kunnen komen, de Eerste Poellaan zou flink worden verbreed en aan de noordkant moest er een weg komen die via een brug over de Greveling uitmondde in de woonwijk Meerzicht. Dat laatste is dus nooit gerealiseerd. Maar gebouwd werd er wel. Te beginnen in mei 1965. In 2015 dus een halve eeuw geleden en het is beslist waard om er een moment stil bij te staan. Onder leiding van Marcel Huismans is danook het initiatief genomen om rond dat moment in 2015 iets op touw te zetten om dat te herdenken. “Het lijkt wel vrij vroeg om daarmee te beginnen, maar de tijd gaat snel en om iets goed op te zetten komt er nogal wat voor kijken. Materiaalonderzoek bijvoorbeeld, maar eerst en vooral medewerking van mensen die dit project willen steunen.” Tijdens een eerder gehouden sessie is al met diverse geïnteresseerden gesproken en zijn er ideeën geopperd. Zoals bijvoorbeeld het opzetten van een foto expositie waarin de ontwikkelingen van de wijk in beeld worden gebracht. Huismans komt graag in contact men mensen die aan de voorbereiding en totstandkoming van het jubileum willen meewerken en deel willen uitmaken van de kleine groep die er al is.

Voor informaties of aanmeldingen kan men contact met hem opnemen via het mailadres fam.huismans@ planet.nl.

Pauluskerk in de zich nog ontwikkelende Poelpolder
foto: 26-3-1973, BP van Deelen

Bruggen in de Poelpolder

In een reactie op een artikel over naamgeving in Lisse geeft Nic Geerling aan, dat de brug in de 1e Poellaan de Hoge brug werd genoemd. Hij geeft ook met originele tekst aan dat in 1628 de brug in de Poellaan te laag was.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 1, januari 2012

aar aanleiding van het bericht in het Nieuwsblad van oktober 2011 over de naamgeving van Lissese bruggen ‘ kregen wij een reactie van één van de leden van onze vereniging: volgens de heer Nic. Geerlings werd

de brug in de Ie Poellaan (en mogelijk eveneens de bruggen in de 2e en 3e Poellaan) ook wel ‘Hogebrug’ genoemd. Dat zou te maken hebben gehad met het feit dat deze brug zo hoog moest zijn dat er een vlet met koeien on­der door kon varen. Was de brug te laag, dan zou dat problemen opleveren voor de veeboeren in de Poelpolder en Roversbroekpolder.

Ook in de eerste helft van de zeventiende eeuw moesten de bruggen over de ringsloot van de Poelpolder een zodanige hoogte hebben dat schuiten bela­den met één roede hooi daar zonder problemen onder door konden varen.

Op 23 juli 1628 verklaarden Pieter DammasznCluft (36 jaar), Jan Wil-lemszn (36 jaar), schepenen, en Willem Jacobszn Veldgroen (45 jaar), bode, dat de brug over de ringsloot in de Poelpolder tweeënhalve roede te laag was. Zij hadden namelijk met eigen ogen gezien dat een schuit met één roede hooi (beladen door hooimeter Cornelis Thoniszn) niet onder de brug door kon varen. Kort daarna lieten zij de volgende verklaring op schrift stellen:2

Wij ondergeschreven Pieter DammaszCluft, out omtrent XXXVI jaeren, ende Jan Willemsz, out omtrent XXXVI jaeren, scheepenen inden ambachte van Lisse, mitsgaders Willem Jacobsz Veltgroen, boodealdaer, out omtrentXLVjaeren, ver-claeren bij deesen onder onsegewoonerhantbijdeneedt int stuckonserrespective offitien[=ambten] gedaen ter requisitie[=verzoek] vanden gezwoorens vanden voorseijde[=voornoemde] ambachte, waerachtich te weesen dat die brugge leg­gende over die ringsloot vandenijeuwebedijckte poelpolder bijde[= door de] bedij-ckersvandeselve polder inde voorleedennaesoomer doen leggen, wel omtrent der-dehalve [=tweeënhalve] voet te laegegeleijt[=gelegd] is omme daer deur [=door] te vaeren met een schoti [=schuit] gelaeden hebbende een roe hoijs [=hooi], voor reedenen van weetenschap, verclaeren wij ondergeschreven dat wij op donder-dachlestleeden hebben gesien een schou met hoijoptemaete van een roe hoijgeleijt bij Cornelis Thonisz, woonende op de Aa, ordinarishoijmeeteraldaer, de welcke deur de voors. bruggenijet en mocht vaeren op omtrent derdehalve voet als voor-engeseijt is, te vreedensijndetselvenaeder bij eede te bevestigen desnootsdaer toe versochtsijnde. Toirconde, soo hebben wij deesegedaen schrijven ende onderteekeen op ten XXIIIenjulijXVIC  acht ende twintieh.

Pieter Dommissen Kluft              Jan Willemsen
Willem Jacops Veltgroen gerechtsbode

Gemeentearchief Lisse, inv. nr. 265.

Op dit moment is niet bekend of de brug na deze verklaring is verhoogd. Wellicht dat archiefonderzoek daar nog uitsluitsel over kan geven.

Op de onderstaande kaart uit 1624 is te zien dat er op dat moment twee bruggen over de ringsloot lagen: allebei in de ‘nieuwe wegh’, de huidige 2e Poellaan (één aan de westkant en één aan de oostkant van de Poelpolder).3

Van de huidige Ie en 3e Poellaan ontbreekt op de kaart uit 1624 ieder spoor. Blijkbaar zijn die wegen pas later aangelegd. Vermoedelijk houdt de in de nazomer van 1627 gebouwde brug verband met de aanleg van de weg die we tegenwoordig kennen als de Ie Poellaan. Deze brug had in 1628 geen naam, aangezien er door de Lissese functionarissen slechts in algeme­ne termen over ‘die brugge leggende over die ringsloot’ wordt gesproken.

3  Zie ook A.M. Hulkenberg, ’t Roemwaard Lisse (2e druk; Lisse 1998) 6-7.

Kaart van Jan Pieterszn. Dou uit 1624, van de kort daarvoor bedijkte Poelpolder
(Archief van het Hoogheemraadschap Rijnland).

Evenementen

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op